"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Зміст

1 Лекція № 1
Вступ. Українська літературна мова: походження, розвиток. Мова і мовлення. Письмова та усна форма сучасної української літературної мови. Функції мови.
2 Самостійна робота № 1
Словники і словникові видання з української мови
3 Лекція № 2
Поняття стилю. Стильова диференціація сучасної української літературної мови. Загальна граматична характеристика наукового, художнього, публіцистичного та розмовно-побутового стилів
4 Самостійна робота № 2
Загальна характеристика конфесійного та епістолярного стилів.
5 Лекція № 3
Особливості офіційно-ділового стилю: підстилі та жанри. Мовна специфіка та структура офіційно-ділового стилю. Документ – основний вид ОДС
6 Самостійна робота № 3
Стилістичний аналіз тексту ОДС
7 Лекція № 4
Нормативність української літературної мови. Поняття мови на різних рівнях мови. Мовна норма в діловому мовленні та справочинстві.
8 Самостійна робота № 4
Орфографічна та орфоепічна норми
9 Лекція № 5
Загальні риси культури ділового мовлення
10 Семінар № 1
Основні поняття стилістики
11 Лекція № 6
Слово – центральна одиниця мови. Багатозначність слів. Синоніми, антоніми у діловому мовленні
12 Самостійна робота № 5
Стилістично нейтральна та стилістично забарвлена лексика
13 Практична № 1
Виправлення неточностей вживання синонімів. Переклад текстів за фахом.
14 Лекція № 7
Омоніми та пароніми у діловому мовленні
15 Самостійна робота № 6
Міжмовна омонімія
16 Практична № 2
Мовленнєві помилки, пов’язані з використанням паронімів та омонімів у професійному мовленні. Редагування текстів
17 Лекція № 8 Практична № 3
Неологізми. Історизми. Архаїзми.
18 Лекція № 9 Практична № 4
Іншомовні слова в текстах ОДС. Робота зі словником іншомовних слів.
19 Самостійна робота № 7
Правопис слів іншомовного походження.
20 Лекція № 10 Практична № 5
Терміни та його ознаки. Термінологія як система
21 Самостійна робота № 8
Канцелярські терміни та штампи
22 Лекція № 11
Загальнонаукова та вузько галузева термінологія. Професіоналізми та номенклатурні назви
23 Практична № 6
Способи творення термінів. Переклад та редагування текстів за фахом
24 Самостійна робота № 9
Укладання словника-мінімума з діловодства
25 Практична № 7
Фразеологзми та практика їх уживання в діловому стилі.
26 Самостійна робота № 10
Джерела української фразеології
27 Семінар № 2
Стилістичне використання лексичних засобів
28 Лекція № 12 Практична № 8
Способи словотвору і вживання деяких афіксів у діловому мовленні
29 Самостійна робота № 11
Уживання складних слів, абревіатур, графічних скорочень у діловому мовленні
30 Лекція № 13
Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Іменник. Стилістичне використання роду та числа іменників
31 Практична № 9
Труднощі у використанні іменників, пов’язані з категоріями роду, числа
32 Лекція № 14
Варіанти відмінкових форм іменників
33 Самостійна робота № 12
Закінчення іменників IIвідміни у родовому відмінку однини. Кличний відмінок. Форми звертання
34 Практична № 10
Виконання практичних завдань
35 Лекція № 15
Принципи передачі власних назв російського походження
36 Практична № 11
Відмінювання прізвищ, імен, по батькові
37 Лекція № 16
Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Повні та короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників
38 Лекція № 17
Синоніміка прикметників та непрямих відмінків іменників
39 Практична № 12
Виконання практичних завдань з редагування
40 Лекція № 18
Числівник. Особливості правопису і вживання граматичних форм, відмінювання. Стилістичні функції числівників. Синонімія конструкцій з числівниками
41 Самостійна робота № 13
Зв'язок числівників з іменниками
42 Практична № 13
Переклад і редагування текстів
43 Лекція № 19
Використання займенників у професійному мовленні
44 Практична № 14
Типові помилки у мовностилістичному використанні займенників
45 Лекція № 20
Дієслово. Використання особових форм дієслова в ОДС
46 Лекція № 21
Стилістичне використання дієприкметників та дієприслівників в ОДС
47 Практична № 15
Переклад і редагування текстів ОДС
48 Лекція № 22
Стилістичні особливості службових частин мови, помилки при їх використанні у текстах документів
49 Практична № 16
Редагування текстів. Особливості перекладу текстів зі службовими частинами мови
50 Семінар № 3
Морфологічні особливості професійних текстів
51 Лекція № 23
Синтаксичний розділ стилістики. Стилістика простого речення. Порядок слів у реченні. Узгодження підмета з присудком
52 Самостійна робота № 14
Стилістичні можливості питальних, спонукальних та окличних речень
53 Лекція № 24
Стилістичні можливості відокремлених членів речення, вставних і вставлених конструкцій, однорідних членів речення
54 Самостійна робота № 15
Відокремлена прикладка як засіб уточнення в ОДС
55 Практична № 17
Розділові знаки в простому реченні
56 Лекція № 25
Стилістичні можливості складних речень. Паралельні синтаксичні конструкції
57 Практична № 18
Розділові знаки в складному реченні.
58 Лекція № 26 Практична № 19
Способи передачі чужої мови в ОДС
59 Семінар № 4
Синтаксичні особливості професійних текстів
60 Лекція № 27
Технологія редагування управлінської документації. Коректурні знаки
61 Практична № 20
Редагування управлінської документації
62 Самостійна робота № 16
Редагування службових документів
63 Практична № 21
Редагування управлінської документації
64 Самостійна робота № 17
Редагування службових документів
65 Семінар № 5
Узагальнення та систематизація вивченого
66 Практична № 22
Контрольна робота
67 Лекція № 28
Усне ділове мовлення. Основи культури мовлення. Загальні вимоги до усного ділового мовлення
68 Лекція № 29 Практична № 23
Культура діалогу. Прийом відвідувачів
69 Самостійна робота № 18
Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації
70 Лекція № 30 Практична № 24
Публічний виступ. Підготовка до виступу
71 Практична № 25
Телефонна розмова
72 Практична № 26
Підсумкове заняття