"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Самостійні роботи

Самостійна робота № 1
Словники і словникові видання з української мови
Самостійна робота № 2
Загальна характеристика конфесійного та епістолярного стилів.
Самостійна робота № 3
Стилістичний аналіз тексту ОДС
Самостійна робота № 4
Орфографічна та орфоепічна норми
Самостійна робота № 5
Стилістично нейтральна та стилістично забарвлена лексика
Самостійна робота № 6
Міжмовна омонімія
Самостійна робота № 7
Правопис слів іншомовного походження.
Самостійна робота № 8
Канцелярські терміни та штампи
Самостійна робота № 9
Укладання словника-мінімума з діловодства
Самостійна робота № 10
Джерела української фразеології
Самостійна робота № 11
Уживання складних слів, абревіатур, графічних скорочень у діловому мовленні
Самостійна робота № 12
Закінчення іменників IIвідміни у родовому відмінку однини. Кличний відмінок. Форми звертання
Самостійна робота № 13
Зв'язок числівників з іменниками
Самостійна робота № 14
Стилістичні можливості питальних, спонукальних та окличних речень
Самостійна робота № 15
Відокремлена прикладка як засіб уточнення в ОДС
Самостійна робота № 16
Редагування службових документів
Самостійна робота № 17
Редагування службових документів
Самостійна робота № 18
Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації