"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Лекції

Лекція № 1
Вступ. Українська літературна мова: походження, розвиток. Мова і мовлення. Письмова та усна форма сучасної української літературної мови. Функції мови.
Лекція № 2
Поняття стилю. Стильова диференціація сучасної української літературної мови. Загальна граматична характеристика наукового, художнього, публіцистичного та розмовно-побутового стилів
Лекція № 3
Особливості офіційно-ділового стилю: підстилі та жанри. Мовна специфіка та структура офіційно-ділового стилю. Документ – основний вид ОДС
Лекція № 4
Нормативність української літературної мови. Поняття мови на різних рівнях мови. Мовна норма в діловому мовленні та справочинстві.
Лекція № 5
Загальні риси культури ділового мовлення
Лекція № 6
Слово – центральна одиниця мови. Багатозначність слів. Синоніми, антоніми у діловому мовленні
Лекція № 7
Омоніми та пароніми у діловому мовленні
Лекція № 8
Неологізми. Історизми. Архаїзми.
Лекція № 9
Іншомовні слова в текстах ОДС. Робота зі словником іншомовних слів.
Лекція № 10
Терміни та його ознаки. Термінологія як система
Лекція № 11
Загальнонаукова та вузько галузева термінологія. Професіоналізми та номенклатурні назви
Лекція № 12
Способи словотвору і вживання деяких афіксів у діловому мовленні
Лекція № 13
Стилістичне використання морфологічних засобів мови. Іменник. Стилістичне використання роду та числа іменників
Лекція № 14
Варіанти відмінкових форм іменників
Лекція № 15
Принципи передачі власних назв російського походження
Лекція № 16
Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Повні та короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників
Лекція № 17
Синоніміка прикметників та непрямих відмінків іменників
Лекція № 18
Числівник. Особливості правопису і вживання граматичних форм, відмінювання. Стилістичні функції числівників. Синонімія конструкцій з числівниками
Лекція № 19
Використання займенників у професійному мовленні
Лекція № 20
Дієслово. Використання особових форм дієслова в ОДС
Лекція № 21
Стилістичне використання дієприкметників та дієприслівників в ОДС
Лекція № 22
Стилістичні особливості службових частин мови, помилки при їх використанні у текстах документів
Лекція № 23
Синтаксичний розділ стилістики. Стилістика простого речення. Порядок слів у реченні. Узгодження підмета з присудком
Лекція № 24
Стилістичні можливості відокремлених членів речення, вставних і вставлених конструкцій, однорідних членів речення
Лекція № 25
Стилістичні можливості складних речень. Паралельні синтаксичні конструкції
Лекція № 26
Способи передачі чужої мови в ОДС
Лекція № 27
Технологія редагування управлінської документації. Коректурні знаки
Лекція № 28
Усне ділове мовлення. Основи культури мовлення. Загальні вимоги до усного ділового мовлення
Лекція № 29
Культура діалогу. Прийом відвідувачів
Лекція № 30
Публічний виступ. Підготовка до виступу