"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

    Лекції Практичні Самостійні роботи Семінари Питання до екзамену Зміст

1. Мова та її основні функції.
2. Письмова та усна форми сучасної української літературної мови.
3. Поняття стилю. Стильова диференціація сучасної української літературної мови.
4. Загальна характеристика функціональних стилів української мови.
5. Художній стиль української літературної мови: його риси, підстилі та їх особливості.
6. Публіцистичний стиль: його риси, підстилі та їх особливості.
7. Науковий стиль: його риси, підстилі та їх особливості.
8. Офіційно-діловий стиль: його риси, підстилі та їх особливості.
9. Розмовно-побутовий стиль: його риси, підстилі та їх особливості.
10. Основні поняття стилістики: стиль, норма та види норм.
11. Текст. Композиція тексту.
12. Способи викладу матеріалу в документі.
13. Лексичний розділ стилістики. Стилістичне навантаження слова і стилістично-функціональна диференціація лексичного складу української мови.
14. Архаїзми. Історизми. Їх місце і стилістична роль.
15. Неологізми, їх стилістична роль.
16. Терміни. Професіоналізми. Місце і стилістична роль в ОДС.
17. Мовні кліше та штампи в ОДС.
18. Запозичення та іншомовні слова. Місце і стилістична роль в ОДС.
19. Синоніми. Місце і стилістична роль в ОДС.
20. Омоніми. Місце і стилістична роль в ОДС.
21. Пароніми. Місце і стилістична роль в ОДС.
22. Лексичні антоніми. Місце і стилістична роль в ОДС.
23. Стилістика фразеологічних одиниць.
24. Стилістичні властивості засобів словотвору. Стилістичне використання префіксів, постфіксів різних частин мови в ОДС.
25. Стилістичне використання суфіксів.
26. Стилістична морфологія. Стилістичне можливості категорії роду та числа іменників.
27. Стилістичні можливості категорії відмінка іменників, власних і загальних назв. Варіативні форми відмінків.
28. Правопис та відмінювання прізвищ.
29. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників, їх повних і коротких форм.
30. Стилістичне використання ступенів порівняння прикметників.
31. Стилістичні можливості числівників.
32. Зв'язок числівників з іменниками.
33. Стилістичні можливості займенників.
34. Стилістичні можливості граматичних форм дієслова.
35. Стилістичні особливості прислівника.
36. Стилістичне використання службових частин мови в ОДС.
37. Стилістичний синтаксис. Стилістичні можливості розповідних, питальних, спонукальних та окличних речень.
38. Стилістичні можливості порядку слів у реченні.
39. Узгодження присудка з підметом: стилістичні можливості.
40. Стилістичні можливості односкладних речень.
41. Стилістичні можливості однорідних членів речення.
42. Стилістичні можливості речень з відокремленими членами речення.
43. Стилістичні можливості речень з вставними та вставленими конструкціями.
44. Стилістичні можливості складних речень
45. Стилістичні можливості прямої, невласне прямої мови, авторського введення..
46. Коректурні знаки.
47. Технологія редагування документів.
48. Вимоги до ділового спілкування.
49. Культура ведення діалогу.