"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Орфографічна та орфоепічна норми

Основні питання теми:

І Поняття мовної норми.

ІІ Орфографічна норма:

 1. Написання ненаголошених голосних у коренях слів.
 2. Правопис префіксів і суфіксів.
 3. Засоби милозвучності українського мовлення. Чергування у - в, і - й.
 4. Правопис не, ні.
 5. Правопис складних слів.
 6. Правила переносу слів.

III.Орфоепічна норма.

Рекомендована література:

 1. Шевчук С.В.Ділове мовлення. -К.: Літера, 2004.-с.22-28,61
 2. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1994
 3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 3-тє вид. - К.: Освіта, 1997.
 4. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. - К.: Вища шк., 1995.
 5. Український правопис: 4-те вид. - К.: Наук, думка, 1993.

Завдання до самостійної роботи.

1. Скласти конспект по темі.

2.  Виконати тестові завдання.

Варіант 1

1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.
 2. З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.
 3. Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.
 4. Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.
 5. Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний.

2. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення?

 1. Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.
 2. Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.
 3. Рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути.
 4. Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий.
 5. Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

3.  У якому рядку всі слова пишуться зь?

 1. Поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці.
 2. Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся.
 3. Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці.
 4. Вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис..тіти, бат..ківський.
 5. Бат..ківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці.

4.  У якому рядку всі слова написано правильно?

 1. Просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка.
 2. Розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка.
 3. Ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка.
 4. Молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати.
 5. Казка, дуб, лошка, діжка, юшка.

5.  У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.
 2. З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.
 3. Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.
 4. Рум'яний, дзвякнути, цвях, моркв'яний, торф'яний.
 5. М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, дев'ятнадцять.

6.  У якому рядку всі слова пишуться з ь?

 1. Донец..кий, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця.
 2. Багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні.
 3. Кіл..це, їдал..ня, учител..ство, німец..кий, доч..ці.
 4. ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці.
 5. Т..мяний, радіст.., корис..тю, брен..кати, сім..десят.

7.  У котрому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.
 2. Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.
 3. Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

8.  Укажіть слова, при творенні від яких інших їх форм чи інших слів спостерігається
явище спрощення приголосних, яке слід позначати на письмі?

1.Капость. 2.Швидкість. З.Піст. 4.3ап'ястя. 5.Контраст. 6.Президент. 7.Лестощі. 8.Агент. 9.Жалість. 10.Уста. 11.Перехрестя. 12.Цілість.

9.  У котрому рядку всі прислівники пишуться з -нн-?

 1. Вчас…о, надсад…о, невимуше…о, щоде…о, зра…я.
 2. Незлам…о, сумлі…о, незворуш…о, нечем…о, недрем…о.
 3. Невпи…о, спросо…я, поперемі...о, попідти…ю, достеме…о.
 4. Недрем…о, безтакт…о, безупи...о, безціль…о, безсторо…ьо.
 5. Безсумнів…о, безпард…о, безпоміч…о, безлад…о.

10.  Котрі з поданих слів іншомовного походження слід писати з подвоєнням букв?

1.Бел…етристика. 2.Шоф…ер. 3.Мадон…а. 4.Шас…і. 5.Грип… 6.Кол…едж.

11.  У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Др…жати. 2.Хр…стиянство. З.Бр…ніти. 4.Пр…мітивний. 5.Х…мерний. 6.Т…орія.7.Т…орема. 8.Пр…блуда. 9.Пр…подобний. 10.Пр…нагідний. 11.Пр…вабливо. 12. Пр…ставати. 13.Кр…вий. 14.Бюл…тень. 15.Абр…коса.

12.  У котрому рядку всі слова написано правильно?

 1. Скласти, зв'язати, зробити, зфотографувати, зволожити.
 2. Змити, зняти, створити, збагнути, списати, схопити.
 3. Спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати.

Варіант 2

1.  У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

 1. С..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат.
 2. Єг..пет, Пар..ж, с.лует, к..но, в..кінг.
 3. Р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон.
 4. В..мпел, г..гант, в..лраж, ф..рма, к..моно.
 5. Ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут.

2.  У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Мар'яна, Лук'ян, Заполяр'я, жираф'ячий, В'ячеслав.
 2. Дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.
 3. Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.
 4. Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.
 5. П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.

3.  У якому рядку всі слова пишуться з ь?

 1. Брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні.
 2. Т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корис..тю.
 3. Снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.
 4. Київс..кий, с..вято, тіл..ки, здаєт..ся, Натал..чин.
 5. Ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар...

4.  У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив.
 2. Бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра.
 3. Імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голандія.
 4. Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна.
 5. Марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа.

5.  У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

 1. З..юрмитися, миш..як, верхів..я, п..єдестал, п..юре.
 2. Б..єлгород, Захар..їн, Монтеск..є, Руж..є, В..язьма.
 3. Мавп..ячий, тьм..яний, з..ясувати, роз..яснити.
 4. Голуб..я, подвір..я, бур..ян, довір..я, дит..ясла.
 5. Духм..яний, прислів..я, полум..я, зв..язковий.

5.  У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.
 2. Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.
 3. Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.
 4. Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.
 5. Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

6.  У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Інтелігентний, форпостний, контрастний, честний, нещасний.
 2. Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно.
 3. Рискнути, вискнути, випускний, туристський.

7.  Укажіть слова, при творенні від яких інших їх форм чи інших слів спостерігається
явище спрощення приголосних, яке слід позначати на письмі?

1.Тиждень. 2.Блиск. З.Компост. 4.Умисел. 5.Диригент. 6.Чернець. 7.Хрускіт. 8.Постіль. 9.Горщок. Ю.Тріск. 11.Зморщок. 12.Скатерть.

8.  У котрому рядку всі іменники в орудному відмінку пишуться з подвоєнням букв?

 1. Повінь, міць, деталь, честь, молодість, любов, єдність.
 2. Сіль, тінь, піч, зелень, жовч, папороть, кров.
 3. Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь,, сталь, грань.
 4. Шерсть, заповідь, чверть, осінь, пристань, розкіш, вдячність.

9. Котрі з поданих слів іншомовного походження слід писати з подвоєнням букв?

1. Іл…юзія. 2.Комун…а. З.Стакат…о. 4.Ін…овація. 5.Беладон…а. 6.Філіп…інський.

10.  У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр…мара. 2.М…трополит. 3.Пр…міський. 4.Т…рези. 5.Вод…віль. 6.Довж…лезний. 7..Кр…хітний. 8.Перепел…ня. 9.Учит…ль. Ю.Кр…вавий. 11.М…нати. 12.Кр…шталь. 13.Конт…нентальний. 14.С…лікатний. 15.Зв…чайний.

11.  У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Стемніти, зрозуміти, стерти, зняти, здобути.
 2. Зворушити, сплести, змалювати, зписати, збутися.
 3. Зв'язати, з'єднати, зсадити, зціпити, скочити.

12.  У котрих із поданих назв усі слова треба писати з великої букви?

1.(З,з)ахідноукраїнська (Н,н)ародна (Р,р)еспубліка. 2.(Ш,ш)евченківський (Ю,ю)вілей. 3.(Б,б)ертолетова(С,с)іль. 4.(Є,є)вангеліє. 5.(Л,л)ютнева (Р,р)еволюція. 6.(М,м)ис (Д,д)оброї (Н,н)адії. 7.(К,к)авказький (Х,х)ребет. 8.(К,к)иївська (Р,р)усь. 9.(І,і)вана (К,к)упала. 10.(О,о)лімпійські (І,і)гри. 11.(3,з)акарпатські (К,к)раєвиди. 12.(Т,т)аврійські (І,і)гри. 13.(О,о)сман- (П,п)аша.14.(Д,д)амоклів (М,м)еч. 15.(Д,д)овженків (К,к)рай.

Варіант З

1.  У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

 1. З..гзаг, с.лует, ц..клон, к..лограм, д..алог.
 2. Д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет.
 3. В..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго.
 4. Р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія.
 5. Рад..ус, к..хет, к..нджал, к..но, граф..к.

2.  У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.
 2. Власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий.
 3. Тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути.
 4. Рискнути, зап'ястний, хвастнути, провісник, шістнадцять.
 5. Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.

3.  У якому рядку всі слова пишуться з ь?

 1. Прияз..нь, вічніс..ть, кіл..це, намороз.., Ткач..ов.
 2. Вмивают..ся, присяд..те, майбутн..ого, миш.як, стан..те.
 3. Кур..йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв.,ю, тон..ший.
 4. С..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити.
 5. Міс.кий, суспіл..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці.

4.  У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

 1. Поголів..я, безриб..я, горохв..яний, В..язьма, п..ють.
 2. Торф..ний, без..язикий, пів..яблука, дит..ясла, пір..я.
 3. Об..ява, об..їзд, мор..як, черв..як, бур..як.
 4. Об..єкт, ін…єкція,св…ятковий, Св..ятослав, роз..яснити.
 5. Дзв..якнути, р..яст, арф..яр, сузір..я, подвір..я.

5.  У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний.
 2. Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний.
 3. Якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний.
 4. Улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути.
 5. Рискнути, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути.

6.  У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Вілла, комісія, бароко, голландець, група.
 2. Брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто.
 3. Інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний.
 4. Контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна.
 5. Барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна.

7.  У котрому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.
 2. Власний, безвиїзний, злісний, тріснути, писнути.
 3. Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.

8.  У котрих словах спрощення в групах приголосних не відбувається або не
позначається на письмі?

1.Студен..ство. 2,Хворос..няк. З.Чес..но. 4.Прихвос..ні. 5.Ненавис..ний. б.Безкорис..ливий. 7.Перехрес..ний. 8.Протес..ний. 9.3ап'яс..ний. Ю.Беззахис..ний. 11.Кількіс..ний. 12.Хвас.ливий.

9.  У котрому рядку всі слова пишуться з –нн-?

 1. Прихова...ий, незайма...ий, застеле...ий, непримире..ий, жада...ий.
 2. Достеме..ий, неволе..ий, незбагне..ий, нескінче..ий, здійсне..ий.
 3. Незагнузда...ий, бездога..ий, безсумнівн..ий, недрем...ий, зроблен..ий.
 4. Недруж...ий, недозволе...ий, незмір...ий, нелицемір...ий, захопле...ий.

10.  У котрих із поданих слів іншомовного походження відсутнє подвоєння букв?

1.1нтел...ект. 2.Марок...о. 3.Сум...а. 4.Парабел...ум. 5.Контр... еволюція. 6.Ан...отація.

11.  У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр...печений. 2.Ч...мпіон. 3.Пр...вал. 4.Пр...мітка. 5.0ранж...вий. 6.Б...резовий. 7.Пр...стосування. 8.Стр...ножити. 9.Гл...тати. 10.Д...ректорія. 11.Д...кларація. 12.Ц...ферблат. 13.Л...сичка. 14.Кл...нцюватий. 15.С...гнал.

12.  У котрому рядку всі слова написано правильно?

 1. Скинути, змішати, зсипати, зчищати, спалити.
 2. Скласти, зв'язати, зробити, сфотографувати, зволожити.
 3. Змити, зняти, створити, збагнути, списати.

Варіант 4

1.  У якому рядку всі слова слід писати зь?

 1. Пал..ці, рибал..ці, кіл..це, ручен..ка, батеч..ко.
 2. Тіл..ки, кин..те, їдален.., пісен.., бал..ці.
 3. Ган..ба, л..он, д..оготь, т..охкати, близ..ко.
 4. Донец..кий, пол...с..кий, кін.., Натал..чин, гал..ці.
 5. Тр..ома, дяд..ко, бат..ко, робит..ся, смієш..ся.

2.  У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

 1. Кар..єра, комп..ютер, б..юро, б..юджет, куп..юра.
 2. Бар..єр, прем..єра, п..єса, інтерв..ю, п..юре.
 3. Інтер..єр, грав..юра, б..юрократизм, кур..єр, п..єдестал.
 4. Ф..юзеляж, Монтеск..є, об..єкт, прем..єра, кап..юшон.
 5. Об..єктив, ар..єргард, ін..єкція, кар..єризм, краков..як.

3.  У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

 1. Інтерв..ю, прем..єр, миш..як, грав..юра, кап..юшон.
 2. Краков..як, інтер..єр, кур..єр, б..юро, ф..юзеляж.
 3. П..єдестал, полум..я, ім..я, верхів..я, мавп..ячий.
 4. Міжгір..я, відв..язати, Стеф..юк, верф..ю, Лук..ян.
 5. Дит..ясла, пів..яблука, бур..ян, з..їзд, довір..я.

4.  У якому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати.
 2. Скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити.
 3. Спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити.
 4. Схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати.
 5. Збирати, збити, склепати, зпекти, звернути.

5.  У якому рядку всі слова слід писати з ь?

 1. Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин.
 2. Постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко.
 3. В'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац...
 4. Палец.., Хар..ків, сім..сот, с..огодні, утр..ох.
 5. Одес..кий, брин..лати, стан..те, тр..ома, дз..об.

6.    У   якому   рядку   в   орудному   відмінку   всі   слова   пишуться   з   подвоєними
приголосними ?

 1. Повідь, міць, одіж, честь, молодість.
 2. Сіль, тінь, піч, папороть, кров.
 3. Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.
 4. Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.
 5. Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.

7.  У котрому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Помісний, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний.
 2. Обласний, пісний, свиснути, швидкісний, випускний. 3.Улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути.

8.  У котрих словах спрощення в групах приголосних не відбувається або не
позначається на письмі?

І.Капос.ний. 2.Швидкіс...ний. 3.Піс.ний. 4.3ап'яс...ний. 5.Контрас...ний. 6.Президен...ський. 7.Кіс..лявий. 8.Пес...ливий. 9.Аген...ство. 10.Жаліс.ний. 11.Проїз...ний. 12.Якіс...ний.

9.  У котрому рядку в усіх словах відбувається подвоєння букв?

 1. Шален...ий, пас...я, від..алений, чавун...ий, вил...ють.
 2. Без..емельний, роз...иратися, привіл...я, солон...ий.
 3. Гіл...я, багат...я, проріст..ю, підземел...я, тін..ю.
 4. Піддаш...я, воз...'єднаний, роз...броєн...я, тін...ю.

10.  У котрому з поданих слів іншомовного походження відсутнє подвоєння букв?

1.Пас...аж. 2.Міс...урі. З.Тон...а. 4.Коміс...ія. 5.Ніц...а. 6.Сюр...еалізм.

11.  У котрих словах на місці крапок треба писати е?

1.Т...ре. 2.Кард...нал. З.Ат...стат. 4.Інт...лектуал. 5.В...тирати. 6.Пр...мітка. 7.В...шневий. 8.Ч...модан. 9.Пр...мхливий. 10.Гл...бокий. 11.Пр...стати. 12.Д...зайн. 13.Інж..р. 14.Ф...номен. 15.Пр...швидшити.

12.  У котрому рядку всі слова написано правильно?

 1. Уманьщина, тьм'яний, на ходу, шасі, на мить.
 2. Алюмінієвий, дарма що, статей, абиякий, під час.
 3. Юрієвич (по батькові), ньюанс, віч-на-віч, кіньчик, риб'ячий.

Варіант 5

1. У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

 1. Л..н, л..довше, тр..ох, л..отчик, Мурав..в.
 2. Син..го, кол..ру, сер..зно, бад..рий, спадні.
 3. Вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма..ріти.
 4. Ді..вий, нижн..го, с..мого, с..рбати, т..хкати.
 5. Верх..го, л..х, тін..вий, д..готь, л..дяник.

2.  У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

 1. Ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін.
 2. Арт..кль, С..нгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф.
 3. Л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма.
 4. С..гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог.
 5. Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія.

3.  У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

 1. Черв..як, верхів..я, зарум..янити, Захар..їн, тьм..яний.
 2. Бур..янець, бур..як, між гір..я, довір..я, об..їзд.
 3. Голуб..я, п..ядь, м..ясо, дит..ясла, св...ятковий.
 4. Матір..ю, роз..яснити, об..єднати, Св..ятослав, р..яст.
 5. Сузір..я, з..юрмити, роз..ятрити, ін…єкція, п..єдестал.

4.  У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

 1. Пір..їна, Лук..ян, черв..як, мавп..ячий, б..язь.
 2. Верф..ю, сузір..я, торф..яний, духм..яний, зв..язківець.
 3. Ін..єкція, п..єдистал, миш..як, верб..я, об..єкт.
 4. 3..єднати, під..язичний, дит..ясла, б..юро, моркв..яний.
 5. Монтеск..є, Руж..є, кур..єр, ф..юзеляж, р..юкзак.

5.  У якому рядку всі слова пишуться зь?

 1. Нанівец.., котит..ся, дніровс..кий, болгар..ський, уманс..кий.
 2. Вихован..ці,стіл..ці,бан..щик,зачіс..ці,рибал..ці.
 3. Брун..ці, шпил..ці, нян..ці, лял..ці, хустин..ці.
 4. Рибон..ці, хат..ці, сон..ця, бул..йон, міл..йон.
 5. Різ..бяр, нен..чин, виховател..чин, порт..єра, їдал..ня.

6.  У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

 1. Р..туал, д..спетчер, Великобр..танія, ц..фра, в..кінг.
 2. Д..весант, д..ктор, б..льярд, Р..м, д..ригент.
 3. Р..нг, конт..нент, експер..мент, К..тай, б..ографія.
 4. Кред..т, гард..на, ц..ферблат, дж..гіт, метод..ка.
 5. З..гзаг, Лейпц..г, Л..сабон, Л..ван, ш..рма.

7.  У котрому рядку всі слова написані правильно?

 1. Студентство, контрастний, хвастливий, виїзний, туристський, чесний.
 2. Кістлявий, пестливий, тиждневий, аванпостний, радісний, шістнадцять.
 3. Беззахисний, улесливий, агентство, серцевий, хвастнути, фашистський.

8.  У котрих із поданих слів спрощення приголосних не відбулося?

1 .Швидкісний. 2.Парламентський. 3.Шелеснути. 4.Власний. 5.Сонце. б.Роз'їзний. 7.Центристський. 8.Щасливий. 9.Абонентський. 10.Масний. 11.Тижня. 12.Шістнадцять 13.Блиснути. 14.Пристрасний. 15.Буревісник.

9.  У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Вілла, комісія, бароко, голландець, группа.
 2. Інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний.
 3. Контрреволюція, апарат, колектив, сума, панна.

10.   Котрі слова пишуться з подвоєнням букв?

1.Гет...о. 2.0дес...а. 3.Ім...унітет. 4.Довгождан...ий. 5.Священ...ий. 6.Священ...ик. 7.Тін...ю. 8.Ал...ергія. 9.Аб...ат. 10.Лібрет...о. 11.Тон...а. 12.0т...ой. 13.От...оді. 14.Стат...ей. 15.Крос...

11.  У котрих словах на місці крапок треба писати е?

1.Ч...рствий. 2.3ак...пати. З.Пр...пнути. 4.Тр...вожний. 5.Гус...ня. 6.Х...ткий. 7.М...телиця. 8.Кол...санка. 9.Нав...сати. 10.Ч...пурний. 11.Д...вакуватий. 12.Д...ван. 13.Д...ліжанс. 14.Ц...клон. 15.Прост...латися.

12.  У котрому рядку всі слова написано правильно?

 1. Гайдаматчина, ф'юзеляж, мариво, підійди-но, нібито.
 2. Імміграція, хтозна-де, переїзджати, жовто-гарячий, серцево-судинний.
 3. Різдвяний, еміграція, знов-таки, сурм'яний, звіробій-трава.

Варіант 6

1.  У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

 1. Незбагнен..ий, прикордон..ий, над..ністрянський, сон..ий, спален..ий.
 2. Ускладнен..я, умовлян..я, вікон..иця, качен..я, століт..я.
 3. Облич..я, стат..я, вугіл..я, наріч..я, спросон..я, спересерд..я.
 4. Намаган..я, Іл..я, Ал..а, Ін..а, терт..я.
 5. Юн..ат, спів..ітчизник, туман..ість, розріс..я, від..аний.

2.  У якому рядку всі слова пишуться зь?

 1. Кишен..ці, долен..ці, хуторян..ці, серден..ко, чотир..ох.
 2. Ремін..чик, мен..шість, сопіл..ці, дитин..ці, стіл..ці.
 3. Встан..те, сміют..ся, Цар..ов, ган..ба, міл..йонер.
 4. Кіл..кість, громад..ський, стан..ція, брун..ці.
 5. Черешен..ці, виріз..блюється, с..омий, павіл..йон, гетьман..ський.

3.  У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

 1. Б..нт, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм.
 2. Ш..фер, ц..стерна, к..моно, ф..рма.
 3. Д..зель, с.мпатія, к..ргиз, ж..лет, ж..рафа.
 4. В..мпел, г..гант, б..лет, в..траж, реж..м.
 5. Ц..клон, ід..лія, т..тан, ф..ніш, Ч..каго.

4.  У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

 1. Угід..я, ворон..я, від..ати, щоден..о, впевнен..о.
 2. Подорож..ю, тін..ю, ніс..я, пас.я, бадьоріст..ю.
 3. Без..убий, ден..ий, хвилин..ий, роз..броїти, об..ігти.
 4. Годин..икар, широчен..ий, числен...ий, щаст..я, насін..я.
 5. Священ..ий, старан..ий, шален..ий, цін..ий, родин..ий.

5.  У якому рядку всі слова пишуться з ь?

 1. Брен..кіт, мід.., тес..ляр.., т..мяний, ред..ці.
 2. Нян..чити, знан.., дівчинон..ці, стан..те, рибал..ці.
 3. Дон..чин, різ..бяр, місяц.., сердец.., сон..ця.
 4. С..огодні, ган..ба, вос..мий, лял..чин, кул..ці.
 5. Порт..єра, павіл..йон, міл..ярд, на гіл..ці, черешен..ці.

6.  У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням йо?

 1. Ра..н, кра..вий, га..вий, павіль..н, кол..ровий.
 2. Ма..рить, медал..н, ма..р, Мурав..в, Пушкар..в.
 3. Сер..зно, буль..н, міль..н, Вороб..в, зна..мий.
 4. Ді..вий, ма..нез, ма..ріння, Солов..в, л..х.
 5. Во..вничий, га..чок, л..тчик, д..готь, бо..вий.

7.  У котрому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

 1. Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.
 2. Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.
 3. Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

8.  У котрих із поданих слів спрощення приголосних не відбулося?

1.Пес.ливий. 2.Чес...ний. 3.Кіс.лявий. 4.Тиж...ня. 5.Жаліс...ний. 6.Контрас..ний. 7.Свис...нути. 8.Проїз...ний. 9.Турис...ський. 10.Тріс.нути. 11.Мас.ний. 12.Балас...ний. 13.Корис...ний.14.0блас...ний. 15.0б'їз...ний.

9.  У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

 1. Марокканський, ідиллічний, комісія, шассі, шофер.
 2. Мадонна, контрреволюція, вілла (дача), ірреальний, Россіні.
 3. Аннали, каса, тона, священний, жаданий.

10.  Котрі слова іншомовного походження слід писати з подвоєнням букв?

1.Ан...али. 2.Новел...а. 3.Ес…е. 4.Дік...енс. 5.Кор....еспондент. 6.Гул...івер. 7.Іл....юзія. 8.Ел...ада. 9.Ел...іни. 10.Ван...а. 11.Оперет...а. 12.Пас...аж. 13.Пен...і. 14.Ім...унітет. 15.Ем...іграція

11.  У котрому рядку всі слова написано правильно?

 1.  Між'ярусний, брат-і-сестра (трава), ілюстрація, всього-на-всього, але ж.
 2. Нав'ючений, інтермеццо, баласний, попідвіконню, біоприлад.
 3. Раз за разом, темносиній, напівсон, тишком-нишком, танцмайданчик.

12.  У котрих із поданих назв усі слова треба писати з великої букви?

1.(К,к)иєво-(П,п)ечерська (Л,л)авра. 2.(М,м)агелланова (П,п)ротока. 3.(Х,х)ортиця. 4. (Б,б)ожа (М,м)атір. 5.(Е,е)поха(В,в)ідродження. 6,(3,з)запорізька (А,а)дміністрація.
7.(Ч,ч)ервона (К,к)нига (У,у)країни. 8.(Ф,ф)ранківські (С,с)онети. 9.(С,с) лобожанщина. 
10.(Г ,г)рінченків (С,с)ловник. 11.(К,к)луб(П,п)исьменників.12.(П,п)олярна(3,з)ірка. 13. (П,п)івденний (Б,б)уг. 14.(С,с)трийський (П,п)арк. 15.(К,к)римський (П,п)івострів.

Опорний конспект

Орфоепічні норми регламентують правила вимови звуків, звукосполучень та наголошування слів.

Вивчення правильної вимови спрямовується на подолання помилок, серед яких насамперед виділяються фонематичні та фонологічні.

Фонематичні помилки- це порушення, пов'язані зі змішуванням фонем, із заміною однієї фонеми іншою, наприклад:

вимова \с\ замість \з\

везти- вести казка-каска

вимова \т\ замість \д\

родовий -ротовий гадка -гатка привід -привіт
Такі помилки спотворюють зміст слова. Інколи фонематичнапомилка зумовлюється пропуском однієї із фонем, наприклад:
Правильно        Неправильно

плутати                  путати

плутаю                   путаю

плутають                путають

Дуже часто у мовленні замість фонеми |ф| вживають поєднання фонем |хв|, а замість [хв]- фонему [ ф]:

Правильно                Неправильно

факт                       хвакт

фарба                     хварба

фах                        хвах

фахівець                 хвахівець

Фонетичні помилки- це суто вимовні недогляди, що виявляються у вимові різних варіантів звуків, наприклад

вимова [л'] замість [л]

лекція- лекція телеграма -тєлєграма

вимова [і] замість [и]у словах іншомовного походження

директор -діректор

тираж -тіраж

симпозіум -сімпозіум

циркулярний -ціркулярний.

Вимова голосних звуків

Усі голосні звуки під наголосом вимовляються чітко й виразно: постанова, план, гарантійний, витяг, видавець, мудрість. В інших позиціях вимова голосних має такі особливості:

1. Голосні [а], [і], [у]в усіх позиціях вимовляються виразно:

[знати] -знати;

[пунктуал'н'іс'т'] -пунктуальність; [зв'ітувати] - звітувати.

2. Звук [о] вимовляється виразно й здебільшого не змінюється; лише перед складом з постійно наголошеним [у] вимовляється з наближенням до [у]:

[тоуму] — тому; [зоузул'а] — зозуля;

[гоулубка] — голубка.

3.Звуки [є], [и] в ненаголошеній позиції вимовляються нечітко: , 
[е]-з наближенням до [и]  :[меита] -мета; [реиагувати] -реагувати;

[и] –знаближенням до [е]: [виедаток] -видаток;

[обвиенувачеин':а] –обвинувачення.

Пам'ятайте! Українській літературній мові невластива вимова [а] на місці ненаголошеного [о]: [мажаритарна] —мажоритарна.

Вимова приголосних звуків

1. Дзвінкі приголосні в кінці слова й перед глухими в середині слова вимовляються дзвінко: [народ] — народ; [наказ] — наказ; [чимдуж] — чимдуж; [надто] — надто; [дов'ідка] — довідка.

Примітка. З усіх дзвінких приголосних тільки глотковий звук [г] вимовляється як [х]:

[лехко]   легко;   [н'іхт'і]   —  нігті;

[к'іхт'і] кігті

2.Глухі приголосні перед дзвінкими у межах слова вимовляються дзвінко:

[проз'ба] - орфографічно просьба; [воґзал] –вокзал.

3.Оглушуються прийменник і префікс з перед глухими приголосними:

[с тобойу] - орфографічно з тобою; [сказати] - сказати.

4.Префікси роз-, без- можуть вимовлятися дзвінко й глухо (залежно від
темпу мовлення):

[розписка] і [росписка] - розписка;

[беизпомиелковий] і [беиспомиелковий] - безпомилковий.

5.  Губні [б], [п], [в], [м], [ф], шиплячі [ж], [ч], [ш] (крім подовжених) та задньоязикові [ґ], [к], [х] в кінці слова та складу вимовляються твердо:

[с'ім] - сім;

[велиеч] - велич;

[пишеиш] -пишеш;

          [с'м'іх] -сміх.

Лише перед [і] ці приголосні вимовляються як напівм'які:

[в'італ'ний] -вітальний;

[б'іограф'ійа] -біографія;

[ш'іс'т'] -шість;

[х'ід] -хід;

         [к'ілограм] -кілограм.

Подовжені шиплячі вимовляються як напівм'які:

[роздор'іж':а] - роздоріжжя;

[р'іч':у] - річчю.

6.  В українській мові слід розрізняти звуки [г] і [ґ]. Приголосний звук [ґ] вимовляється у власне українських словах, а також зукраїнізованих словах іншомовного походження.

7.  Буквосполучення дж, дз можуть позначати один звук і вимовляються як африкати [дз], [дж]:

[дзвониек] -  орфографічно дзвоник; [присуджувати] -присуджувати.

Роздільна вимова цих звуків [д]-[з], [д]-[ж] є порушенням орфоепічних норм. Як два окремі звуки вони вимовляються тоді, коли належать до різних частин слова, наприклад до префікса і кореня:

[в'ід-зиевати] - орфографічно відзивати; [п'ід-зв'ітний] -підзвітний;   

[п'ід-жеину] -піджену.

8 .Передньоязикові [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н] перед наступними м'якими приголосними та перед [і] вимовляються м'яко:

[майбут'н'е] - орфографічно майбутнє; [п'іс'н'а] -пісня;

[горд'іс'т'] -гордість.

Вимова звукосполучень

1.   Відповідно до закономірностей сполучуваності звуків у мовленні деякі
орфоепічні норми випливають з асимілятивних змін у групах приголосних:

1)   -тьсявимовляється як [ц':а]:

[лиестуйец':а] - орфографічно листується;

[учац':а] -учаться; [гн'івайуц':а] -гніваються;

[обуриец':а] -обуриться;

2)  -шсявимовляється як [с':а]:

[зв'ітуйес':а] -звітуєшся; [в'ітайес':а] -вітаєшся; [розписуйес':а] -розписуєшся;

3)  -жсявимовляється як [з'с'а]:

[зваз'с'а] -зважся;

[неи вр'із'с'а] -не вріжся;

4)  -чсявимовляється як [ц':а]:

[неи мороц':а] -не морочся;

5)  -жцівимовляється як [з'ц'і]:

[кривор'і'з'ц'і] -криворіжці; [запор'і'з'ц'і] -запоріжці.

2.   Групи приголосних, що з'являються у словах унаслідок словотворення,
спрощуються:

проїзд + н(ий) -> [пройізний] -проїзний; контраст + н(ий) ->[контрасний] -контрастний; баласт + н(ий) - [баласний] -баластний.

Отже, написання окремих слів не відповідає вимові:

[ш'існад'ц'ат'] -шістнадцять; [ш'іс:от] -шістсот;

[ш'іздеис'ат] -шістдесят; [преизиеден'с'кий] -президентський;

[агенство] -агентство; [інтеил'іген'с'кий] -інтелігентський.

Увага!

У словах [пеистливий], [хвастливий], [випускний] спрощення не відбувається у вимові й не передається на письмі. Також ніколи не спрощується звукосполучення [здр], [спр], [стр]:

[здружитиес'а] -здружитися; [здравниец'а] -здравниця; [сприеймати] -сприймати; [спрац!уватиес'а] -спрацюватися.

Вимова слів іншомовного походження

Іншомовні слова в українській мові фонетично й граматично адаптуються, проте деякі з них характеризуються орфоепічними особливостями:

1. Голосні [і] та [и] слід завжди вимовляти відповідно до їх написання. Після приголосних [д], [т], [з], [с], [ц], [р], [ж], [ч], [ш] постійно вимовляється [и], а не [і] перед наступним приголосним звуком: система, дипломатичний, фізика, цивільний, риторика, шифр, ратифікація, режим.

Початковий [і] вимовляється чітко, а наближена до [и] вимова [і] є орфоепічною помилкою.

Правильно                                              Неправильно

[ідеиал'но] -ідеально                                идеально

[ідейа] -ідея                                            идея

2  .В іншомовних словах ненаголошений [о] ніколи не переходить в [у] (навіть перед складом з постійно наголошеним [у]): корупція, доручення, документ, популяризація.

3  .Ненаголошені [и], [е] після приголосного вимовляються з наближенням до [е], [и]:

[теинден'ц'ійа] -тенденція; [пеир'іодиезац'ійа] -періодизація.

Орфографічні норми встановлюють одноманітність написання слів відповідно до усталених норм. Вони визначають правила написання слів разом, окремо, через дефіс; вживання великої і малої літери; способи переносу слів з одного рядка в інший; вживання апострофа; правила правопису слів іншомовного походження; прізвищ, географічних назв; правила написання морфем тощо.

Самостійна № 3 Самостійна № 5