"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Узагальнення та систематизація вивченого

Завдання 1. Відредагуйте подані речення відповідно до наукового та офіційно- ділового стилю та виправте помилки.

Перша прем 'єра театра сталася на кінець року. Ми за коротенький період часу успіли скінчити будівнитство комбіната. Другий бік вулиці був дуже забудований. Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива. Нарешті разом з делегацією всі присутні разом пішли у актовий зал. Через три дня у відділення з кадрів поступила моя власноруч написана біографія. У минулому місяці грудні передовим авангардом був Запоріжський філіал. Сьогодня можна в 3 години ночі зупинити два агрегата. Важко рішитись й приняти це предложення. Фірмі нужний освідченний спеціаліст, щоб в цьому годі не понести великих втрат. У січні місяці цього року, відбудуться загальні сбори акціонерів. Ви не зв'язали ці два факти по попередженню хвороби між собою. Більш модернізованіший корпус буде запущено в наступному кварталі. Для капітального ремонта нам підійде любий матеріал. Вранці на наш адрес прийшла по пошті ціна бандероль. Ваші власні інтереси захищатиме досвідчений адвокат. Легкова з офіційними лицями мала виїзжати у одинадцять ранку. Після успішної кругосвітньої подорожі мандрівники на решті повернулися до дому. Залізнодорожна касса була закрита на переучот. Друзі допомогли нам перемогти усі виниклі трудності.

Завдання 2. Яке призначення запозиченої лексики в офіційно- діловому стилі? Прокоментуйте це на основі наведеного уривка.

Планування витрат на сферу послуг здійснюється переважно на основі показників індикативного плану, хоч їх не завжди можна використати під час складання бюджету. Справа в тому, що вони охоплюють як бюджетні, так і госпрозрахункові установи. Під час планування бюджетних витрат враховуються лише бюджетні установи. У практиці фінансового планування застосовують показник середньорічної' кількості одиниць мережі бюджетних установ (контингент учнів і студентнів в освіті, кількість ліжок і лікарських посад в охороні здоров'я і т.д.) (З підручника).

Завдання 3. Випишіть парами слова, які різняться наголосом (омографи). Яку роль відіграє наголос у цих словах?

Хай не переводяться Васильки у роду, як васильки у полі. (В. Василенко) Розминаєш між пучок пучок полину і приходить Вітчизна (П. Вольвач). Із городів укинулись в городи (Г.Білоус). Давай, дорога, завертай правіше! Петляє, скаче, знов на бік ляга... Нерівна — але тим вона пряміша і тим навіки рідна, дорога (А. Бортняк). У далі покликав Далі, покликав у сині простори, ніщо нас тепер, Сальвадоре, не втримає вже на землі (О. Башкирова).

Завдання 4. Дайте відповідь на питання.

1. Що таке загальновживані слова?

2. Що таке терміни?

3. Чим відрізняються слова-терміни від загальновживаних слів?

4. Як утворюються терміни ділового стилю?

5. Що таке професіоналізми?

6. Що таке фразеологізми? Наведіть приклади.

Завдання 5. Поясніть значення поданих слів. Уведіть їх до речень різного стилю.Що це за слова?

Дипломат — дипломант — дипломник. Адресат — адресант. Адрес — адреса. Повноваження — уповноваження. Винятково — виключно. Загальноприйнятий — загальноприйнятний.

Завдання 6. Замість крапок поставити, де потрібно, апостроф.

Присв..ята, м...яч, зв..юнитися, орл...ятко, лл...ється, хлоп...ятко, в...ється, солом...яний, солов...їний, риб...ячий, мавп...ячий, торф... яний, серм...яга, в...йокати, в...яіити, пріщв...яхований, полум...яний, жовч...ю, пів...яблука, сер...йозний, бур...як, пор...ятунок, перед...осінній, від...їжджати, Тет...яна,роз...яснити, з...агітувати, з...явитися.

Завдання 7. Запишіть правильно подані слова.

Тума/н/ий, пісе/н/ий, мерзе/н/ість, прирече/н/ий, чу\т\ів, шале/н/ий, букве/н/ий, схвильова/н/ий, гума/н/ий, качи/н/ий, ві/д/ а/н/ість, столі/т/ь, ста/т/ей, бездорі/ж/я. дволи/ч/я, дозві/л/я, ема/л/ю, зра/н/я, учас/т/ю, обли/ч/.

Завдання 8. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-.Буг, Дрогобич, Прага, Лейпциг, Балхаш, басмач, каракалпак, узбек, Магдебург, Ясси, Волинь, матрос, Кролевець, Бахмач, тюрк, кравець, опортуніст, казах, Цюрих, Ніцца, Запоріжжя.

Завдання 9. Від поданих іменників утворіть прикметники, підкресліть слова, в яких відбулося спрощення.

Індивідуальність, совість, злість, контраст, студент, футурист, якість, честь, кістка, комендант, виїзд, радість, ненависть, баласт, агент.

Завдання 10. Перепишіть слова, вставте, де потрібно, м'який знак.

С...вято, запіз...нююс..., п'ят...десят..., сім...надцят..., Марин... ці, вииіен...ці, кін...чик, л...ляний, (у)сторон...ці, облиш..., мен...ший, матін...чин, адмірал...с...кий, ввлетен...с...кий, нян...чити, дон..чин, вітал...ня, Ул...яна, сердец..., сторіч..., чотир...ма.

Завдання 11. Запишіть подані іменники разом або через дефіс.

Авто/кран, дизель/електрохід, людино/доза, теле/прес/центр, крає/знавство, життє/радісність, секундо/мір, ииіако/блок, лорд/ канцлер, екс/міністр, експерт/бухгалтер, норд/ост, анархо/синди- кат, грам/молекула, держ/страх, псевдо/дарвінізм, лісо/смуга, місяце/хід, псевдо/демократ.

Завдання 12. Спишіть слова, вибравши правильний варіант.

Маро(к, кк)анський, а(п, пп)а(с, сс)іоната, і(п, пп)одром, і(м, мм)іграція, бо(н, нн)а, а(с,сс)амблея, тв(р,рр)аса, ва(н, нн)а, а(л, лл) егро, а(н,нн)отація, до(л,лл)ар, баро(к, кк)о, сю(р,рр)еалізм, о(п,пп) озиція, фі(н,нн), го(л,лл)андець, кальку(т,тт)ський, ва(т,тт), лібре(т,тт)о, а(с,сс)иметрія, Фо(л,лл)-Ривер, Уо(л,лл)-Стрит.

Завдання 13. Запишіть прізвища українською мовою.

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболоцкий, Фомин, Лацис, Васильєв, Лаптев, Синев, Лебедев, Бабичев, Сидоров, Тульчин.

Завдання 14. Поставте подані словосполучення в давальному відмінку однини.

Софія Марківна, процес, товариш, добродій Олег, панна Ольга, рух, муха, ректор академік Віктор Гнатович, боєць, гопак, студент Лелека, вітер, школяр Карпенко, колега Геннадій, острів, синтез, лікар Гліб Анатолійович.

Завдання 15. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові.

Арсен, Купріян, Аскольд, Тадей, Аполлон, Орест, Анатолій, Денис, Лев, Святослав, Гордій. Зиновій, Пилип, Панкрат, Парамон, Остап, Порфир, Капітон, Павло, Олексій, Полікарп, Костянтин, Гнат, Мстислав, Василь.

Артур, Данило, Корній, Ничипір, Руслан, Савелій, Ілля, Густав, Захар, Ізмаїл, Лука, Семен, Іван, Мина, Потап, Яким, Григорій, Дмитро, Микита, Лазар, Кузьма, Антип, Владислав, Юрій.

Завдання 16. Провідміняйте подані прізвища, імена та імена по батькові, попередньо записавши їх українською мовою.

Мотрич Ольга Ильинична, Гречко Федор Моисеевич, Беспалько Илья Филипповнч, Гречуха Гаисия Игнатовна, Зорькина Вера Прокоповна, Хмелев Геннадий Фомич.

Гречка Инга Вячеславовна, Лукьянов Филітп Глебович, Пескова Раиса Артемовна, Мажуга Кирилл Васильевич, Комарь Ольга Прокофьевна, Костенко Виктор Анатольевич.