"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Редагування службових документів

Рекомендована література:

  1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. - К., 2002.

Завдання до самостійної роботи

1. Проаналізуйте документи. Виправте помилки і запишіть виправлений варіант документа.

Варіант 1

    "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказ Міністерства охорони оточуючогоприродного середовища йядерної

    безпеки України

ПОЛОЖЕННЯ про громацькихінспекторів з охорони оточуючого природньогосередовища

1.   Положення про громацьких інспекторів з охорони оточуючого природнього середовища (далі - Положення) розроблене відповідно до ст. 36 Закону України "Про охорону оточуючого  природнього середовища" та п. 9 Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони оточуючого природньо­го середовища й ядерної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 244.

2. Громацький контроль у області охорони оточуючого при­
роднього середовища здійснюють громацькі інспектори з охорони оточуючого природнього середовища (далі - громадські
інспектори)...

13. Орган державної екологічної інспекції, що призначив громацького інспектора, має право позбавити його права виконувати роботу громацького інспектора з охорони оточуючого природнього середовища (з вилученням відповідного посвідчен­ня) у разі:

Рішення про позбавлення прав громацького інспектора може бути оскаржене у Головного державного інспектора України з охорони оточуючого природнього середовища в термін до 3-х місяців.                                                   

Варіант 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.99 №229

Зарегістровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 1999 р. за №616/3909

Про затвердження Тимчасового положення про дитячий оздоровчий заклад

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від

30.12.98    № 26613/33 з ціллю покращення оздоровлення дітей і молоді та нормативно правового забезпечення діяльності дитячих
оздоровчих закладів.

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити Тимчасове положення про дитячий оздоровчий
заклад (додається).

2.  Управлінню гуманістичної освіти та виховання (Лукашевич М.П.) в установленому порядку подати Тимчасове поло­ження про дитячий оздоровчий заклад на державну регістрацію до Міністерства юстиції України.

3.  Міністру освіти Автономної Республіки Крим, началь­никам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - довести до відома органів і учбових закладів освіти Тимчасове положення про дитячий оздоровчий заклад.

4.   Скасувати дію  наказу Міністерства освіти України від 30.06.99    № 227 "Про затвердження Положення про оздоровчий табір (містечко, комплекс) для дітей, підлітків та учнівської молоді".

5.   Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра освіти Холода Б.І.

Міністр освіти

Варіант 3

ЗАЯВА

Про досрокове розірвання контракту

Контракт на управління підприємством від 19.10.2003 р., укладений між радою підприємства і директором, розривається мною досроково з 30.10.2003 р. на підставі підпункту 1 пункту 1 контракту в зв'язку з тим, що рада підприємства прийняла ухвалу від 25.10.2003 р. № 10, що обмежує компетенцію і права директора. Зазначеною ухвалою в порушення пункту 3 контракт директора позбавлено права самостійно визначати об'єм коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників адміністрації (підрозділів і служб апарата управління) підприємства. Виділе­ний радою підприємства об'єм коштів не дозволяє залучити до управління підприємством фахівців потрібної кваліфікації й у необхідній кількості та належним чином оплатити їхню працю. Зниження рівня управління в умовах переходу до ринкової економіки неминуче призведе до не сприятливих економічних результатів діяльності підприємства.

Згідно пункту 4 контракта прошу сплатити мені вихідну допомогу розміром у 10 000 гривнів, а також інші суми, що належать мені при розрахунку.

31.Х.2003р.

Варіант 4

Резюме

Прізвище, ім'я, по-батьковї. Ольга Михайловна Бондарчук.

Адреса: 252001, м.Київ, вул.Заньковецької, д. 30, кв. 105.

Телефон: 229-65-58.

Дата й місце народження: 10.04.70 р., м. Київ.

Сімейний стан: незаміжня, дітей не маю.

Освіта: 1989-1994 рр. - Київський педагогічний інститут з присвоєнням кваліфікації викладача англійської мови.

1977-1987 рр. - школа з поглибленим вивченням іноземних мов.

Досвід роботи: 1995 р. - і на цей час - Український центр переводів з іноземних мов.

1987-1989 - секретар навчального центру "Фелікс". Крім секретарських обов'язків, допомагала в організації учбового процесу, а також у веденні кассово-бухгалтерського обліку докуменації.

Інші відомості: вільно володію англійською мовою, трохи італійською, маю досвід роботи на компьютері (текстові редак­тори Лексикон 8.0, Windows 95). Швидкість друкування на латинській клавіатурі 95 зн/хв, на українській - 178 зн/хв. Пройшла підготовку на курсах секретарок-референтів. По вимозі можу подати необхідні рекомендації.

(Підпис)                                                         О.М.Бондарчук

Варіант 5

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

                                                                       Наказ Міністерства оточуючого

природного середовища й

ядерної безпеки України

26.05.99 №115

Зарегістровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 1999 р. за № 608/3901

ПРАВИЛА

видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин, інших суб'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загально державного значення

1. Загальні положення

1.1.   Правила видачі дозволів на спеціяльне використання
диких тварин та інших суб 'єктів тваринного світу, віднесених до
природних ресурсів загальнодержавного значення (далі - Правила) розроблені відповідно до статей 20, 22, 23, 24 та 25 Закону
України "Про тваринний світ" з ціллю удосконалення управління
в області охорони і використання диких тварин та інших
суб'єктів тваринного світу.

1.2.  Правила встановлюють вимоги щодо видачі дозволів на
спеціяльне використання диких, тварин (крім водних), живих
ресурсів, у тому числі водних бехребетних, наземних бесхребетних у водній стадії розвитку) та інших суб 'єктів тваринного світу.

Варіант 6

2.  Порядок видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу...

2.5. Погоджені з державними органами Мінекобезпеки за­явки, а також матеріали щодо їх обгрунтування особи, що передбачають здійснювати спеціяльне використання диких тва­рин, подають до Мінекобезпеки.

3.  Порядок використання дозволів на спеціяльне викорис­ тання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу...

3.4. Користуючі, що без поважних причин не повернули за місцем видачі використані дозволи або не подали звіти про їх використання, до слідуючого спеціяльного використання диких тварин та інших суб 'єктів тваринного світу не допускаються.

4.  Порядок скасування дозволів на спеціяльне викорис­тання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу...

4.2. Припинення права спеціального використання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу шляхом скасування дозволу на їх спеціяльне використання не позбавляє користую-чого від зобов'язань щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення діючого законодавства.

 

Самостійна № 15 Самостійна № 17