"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Редагування управлінської документації

 

1. Відредагуйте тексти характеристик. Прокоментуйте зроблені виправлення.

ХАРАКТЕРИСТИКА дана педіатру клінічної лікарні № 1 Подоляну Вячеславу Станіславовичу

За час роботи у клінічній лікарні № 1 Подолян В. С. виявив себе відповідальним, працьовитим, освідченим спеціалістом, який весь час підвищує свої професійні навики. Лікар Подолян В. С. володіє усіма лікарськими маніпуляціями, які відповідають його лікарській категорії та його стажу роботи. Лікар Подолян В.С. активно бере участь у всіх науково-медицинських конференціях, постійно підніма­ючи свій теоретичний рівень.

Вячеслав Станіславович займається науковою роботою на кафед­рі педіатрії, акушерства та гінекології при Інституті ПАГ.

З повагою та доброзичливістю відноситься до колег, хворих і па­цієнтів.

Подолян В.С. дисциплінований, скромний, вимогливий до себе, домігся заслуженої поваги співробітників та пацієнтів.

Головний лікар

клінічної лікарні №1         Автограф                                   В. М. Чорний

Завідуючий кафеди

педіатрії НДІ ПАГ             Автограф                                 К. Г. Семенко

03.01.02

 

АТЕСТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на лікаря-ординатора, терапевта медичного курортно-оздоровчого центру "Ластівка" Романенко Валентину Василівну, 1957 року народження

Романенко Валентина Василівна постійно працює в оздоровчому центрі "Ластівці" на посаді лікаря-ординатора з 1980 року по тепе­рішній час. За даний період зарекомендувала себе як виключно дис­циплінована, сумлінна і старанна лікарка.

Повсякденні функціональні та службові обов'язки лікаря викопує надзвичайно якісно, на високому рівні. Має добру теоретичну підготовку, яка постійно підвищується і вдосконалюється у практичній роботі. Постійно працює над підвищенням свого інтелектуального ріння, приймає участь в роботі семінарів, науково-практичних кон­ференцій.

Ввічлива, чуйна. В колег користується повагою і авторитетом. Постійно проводить лікування хворих терапевтичного профілю у стаціонарі центру, бере участь як терапевт в амбулаторному та кон­сультативному прийомі хворих.

Підвищує свій професійний рівень, відпрацьовуючи монографії пі періодичні медичні видання. Активно працює у науковому колективі центру, підготовила з співавторами 2 статті.

У 1989 році з оцінкою "відмінно" закінчила цикл вдосконалення при ФУВ, при Одеському ГМІ, у червні 1990 року атестована на 1 кваліфікаційну категорію.

Висновок: за своїми моральними, діловими та професійними якостями гідна атестації на вищу атестаційну категорію по терапії.

Директор медичного

курортно-оздоровчого

центру "Ластівка"  Автограф                                                    Малащенко Л.

12.10.98 р.

2. Порівняйте невідредаговані (ліворуч) і відредагова­ні (праворуч) фрагменти характеристик. З'ясуйте, які вади було усунено

1.  Характеристика на Коваля подається з метою обійняти по­саду виконавчого директора фірми "Резус".

2.    Неодноразово нагороджувався почесною грамотою за активну участь у житті школи.

3.          Проявив себе як викладач, досконало знаючий свою спра­ву. Користується авторитетом колег.

 

4.          Працює у фінансово-еконо­мічному відділі підприємства з 1992 року. У 1999 році зайняв посаду головного економіста.

 

5.          На протязі часу навчання проявив себе як добросовісний учень.

 

 

6.          Має чудові здібності щодо математики. Величезну увагу приділяє художній літературі. Весь час розширює свій світогляд.

 

7. Творчо застосовує свої знан­ня по вдосконаленню правової роботи на заводі.

 

8. Характеристика видана в ас­пірантуру Харківської правової академії.

 

9. Фахом секретаря-референта оволоділа в повному обсязі. .

 

10.Завдяки своїй поведінці і лагідмому ставленню до вихованців привернула до себе їх любов і їхніх батьків.

Характеристика подається до фірми "Резус" у зв'язку з учас­тю п. Коваля Л. П. у конкурсі на обняття посади виконавчо­го директора фірми "Резус".

 

Неодноразово нагороджував­ся почесними грамотами за активну участь у громадсько­му житті школи.

 

Виявив себе грамотним викла­дачем, який досконало знає свою справу. Має авторитет серед колег.

 

Працює у фінансово-еконо­мічному відділі підприємства з 1992 року. У 1999 році посів посаду головного економіста.

Під час навчання виявив себе сумлінним учнем.

 

Має хист до математики. Ба­гато уваги приділяє читанню художньої літератури. Розши­рює кругозір.

 

Творчо застосовує свої знання для вдосконалення правової роботи на заводі.

 

Характеристика подається у відділ   аспірантури   Харків­ської правової академії.

 

 Опанувала фах секретаря-ре­ферента.

 

 

Лагідним ставленням до вихо­ванців здобула любов і повагу не тільки дітей, але й батьків

 

3.Оберіть правильний варіант вислову. Відповідь  обгрунтуйте.

Довідка про стан здоров'я (форма №...) — медична довідка;
директорові галантереї — директорові галантерейного магазину;
у зв'язку з браком — у зв'язку зі вступом у шлюб — у зв'язку зі взяттям шлюбу — у зв'язку з одруженням — у зв'язку з виходом заміж;
прошу прийняти до відділу бухгалтерії — прошу зарахувати до бух-
галтерії; СШ № 103 м. Києва Дніпровського району — СШ №103
Дніпровського району міста Києва.

Який із фрагментів заяви є правильним?

а)      Ректорові Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Кроленка академіку Матвієнко Петрові Максимовичу;

б)      Ректорові Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Кроленка академіку Матвієнкові П. М.;

в)      Ректору полтавського педагогічного універсітета ім. В. Г. Кроленко академіку Матвієнко П. М.;

г)      Ректору Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Кроленка академіку Матвієнко П. М.;

ґ) Ректору Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Кроленка академікові Матвієнку П. М.

Оберіть правильний варіант вислову. Відповідь обгрунтуйте.

а)      Прошу допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс історичного факультету Київського Нацуніверситет ім. Т. Шевченко;

б)      Прошу допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс історичного факультета Київського університету ім. Т. Шевченка;

в) Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробіт­ної  плати через екзаменаційну сесію у НАУ з 10 по 14 червня 2000 р.;

г) Прошу надати мені відпустку тривалістю 5 днів без збережен­ня заробітної плати у зв'язку зі складанням іспитів, передбачених екзаменаційною  сесією в Національній академії управління (НАУ). з 10 по  14 червня 2000 року;

ґ) Прошу відпустити мене у відпустку па 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія у НАУ з 10 по 14 червня 2000 року.

6.Відредагуйте речення

1. Засідання проводив заступник голови управління ЖБК Павлова Т.С. 2. Куняєва Алла Іванівна працює вихователькою в дитячому садку №5 з окладом 560 карбованців. 3. Я дуже вдячний моїй науковій керівниці за допомогу в роботі. 4. На засіданні виступив майстер цеху Нілова І.П. з пропозицією схвалити зразки художнього оформлення. 5. Касирка Дрягіна В.В. взяла відпустку за власний рахунок з 2 по 17 жовтня. 6. У дитинстві я мріяла стати білетеркою в кінотеатрі. 7. Заяву треба писати на ім'я директриси. 8. Новий поштар - дуже привітна жінка. 9. Старший інженер з техніки безпеки підготувала висновок про причини аварії. 10. Контроль за виконання наказу доручений заступниці директора Лісній О.О. 11. Комарову М.І. переведено на посаду старшої наукової співробітниці відділу наукової інформації. 12. Петрова Н.І. працює технологом у цеху №7 з 1980 року. За час роботи на заводі вона виявила себе як великий трудяга і чуйна людина. 13. Моя тітка вже десять років працює інструкторкою-методистом у спортивній школі. 14. Ці документи віднесіть вченій секретарці. 15. Вікторія має цікаву спеціальність - художниця-конструкторка.

Прокоментуйте відмінності між хибним і правильним  варіантами висловлення думки в заяві.

Неправильно

Правильно

Прошу надати  відпустку на три дня через необхідність відвідати батьків.

Прошу надати мені відпустку терміном на три дні (18, 19, 20 серпня ц.р.) через сімейні обставини.

Прошу зачислити мене на роботу слюсаря 4-го розряда.

Прошу зарахувати мене  на роботу слюсарем 4-го розряду  в ливарний цех.

Прошу прийняти мене на роботу у хірургічний відділ на посаду медсестри з 1 червня по 31 серпня 2001 року.

Прошу зарахувати  мене на роботу тимчасово, з 1  червня  по 31 серпня  2001 року, до хірургічного  відділення на посаду медичної  сестри.

Практична № 19 Практична № 21