"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

    Лекції Практичні Самостійні роботи Семінари Питання до екзамену Зміст

Стилістичні можливості складних речень. Паралельні синтаксичні конструкції

 

Складні речення не закріплюються за певними сферами мовлен­ня, але активніше вони використовуються у книжних стилях — науковому, офіційно-діловому та художньому.

Відзначимо кілька видів помилок у побудові складних речень.

У складнопідрядних реченнях підрядна частина може займати будь-яку позицію щодо головної, порівняйте: Який би спосіб інфор­мування не застосовувався, інформація про ціни на товари має бути доступною і достовірною; Інформація про ціни на товари, який би спо­сіб інформування не застосовувався, має бути доступною і достовір­ною; Інформація про ціни на товари мас бути доступною і досто­вірною, який би спосіб інформування не застосовувався.

При розміщенні підрядного речення всередині головного, в ос­танньому іноді спостерігається зміщення конструкції, тобто неузгод­ження окремих форм, наприклад: Головне, на чому наполягав допові­дач, це на необхідності захисту прав споживачів; Найважливіше, на що ми повинні звертати увагу, це на підвищення якості продукції. (Правильно: Головне, на чому наполягав доповідач, це необхідність захисту прав споживачів, Найважливіше, на що ми повинні звертати увагу, це підвищення якості продукції).

Серйозним недоліком є надмірне ускладнення речення підрядни­ми, як-от: Зважаючи на те, що докази відповідача, що позивачка була прийнята па посаду, якої немає в штатному розписі, і що вона несум­лінно виконувала обов'язки, не можуть бути взяті до уваги, оскільки це не пов'язано із звільненням позивачки з роботи, і керуючись ст. 310, 311 ЦПК України, судова колегія у цивільних справах ухвалила залиши­ти без зміни рішення Дарницького райсуду м. Києва про поновлення Кузьмук Л. О. на роботі і виплату їй належної заробітної плати. Че­рез нагромадження підрядних речень дуже важко зрозуміти, про що тут йдеться. Подібні конструкції повинні спрощуватися шляхом ско­рочення, поділу на кілька речень тощо. Докази відповідача, що позивачка була прийнята на посаду, якої немає в штатному розписі, і що вона несумлінно виконувала обов’язки, не можуть бути взяті до ува­ги, оскільки це не пов'язано із звільненням позивачки з роботи. Зважа­ючи па всі обставини і керуючись ст. 310, 311 ЩІК України, судова колегія у цивільних справах ухвалила залишити без зміни рішення Дар­ницького райсуду м. Києва про поновлення Кузьмук Л. О. на роботі і виплату їй належної заробітної плати.

Помилкою вважається використання як однорідних конструкцій підрядного речення і члена речення, наприклад: Ви повинні визначи­ти вузькі місця у виробництві і чи поінформовані працівники про основ­ну мету підприємства. Виправити речення можна двома способами: Ви повинні визначити, чи є вузькі місця у виробництві і чи поінформо­вані працівники про основну мету підприємства; Ви повинні визначити вузькі місця у виробництві і поінформованість працівників про основну мету підприємства.

Правки потребують речення з послідовним підпорядкуванням однотипних підрядних частин, наприклад: В указі роз'яснюється, що до зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, що розташо­вуються просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо. Це речен­ня включає 3 підрядні означальні речення, які вводяться за допомогою сполучного слова що. Речення звучатиме краще, якщо одне з підрядних речень замінимо дієприкметниковим зворотом, а друге — введемо за допомогою сполучного слова який: В указі роз'яснюються, що до зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, розміщена па окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, які розташо­вуються просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо. Можна також використати безсполучниковий зворот між першим і другим реченням: Указ роз'яснює: до зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щи­тах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо.

Необхідно правильно визначати місце підрядного речення, пере­віряти, чи не виникає двозначності у сприйнятті фрази. Невдало по­будоване, наприклад, таке речення: Міжнародна виставка "ЕКСПО-2000" відбулася в найбільшому виставковому центрі Європи в Ганно­вері (Німеччина) під девізом "Людина. Природа. Техніка", яка умовно підіб'є підсумки досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва, наукових досліджень, інформатики. Редагуючи таке ре­чення, необхідно поставити підрядне речення після означуваного слова (виставка, яка підіб'є...) або поділити складне речення на два прості: У найбільшому виставковому центрі Європи в Ганновері (Ні­меччина) під девізом "Людина. Природа. Техніка" відбулася Міжна­родна виставка "ЕКСПО-2000", яка умовно підбила підсумки досяг­нень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва, наукових досліджень, інформатики; Міжнародна виставка "ЕКСПО-2000" відбулася в найбільшому виставковому центрі Європи в Ганновері (Німеччина) під девізом "Людина. Природа. Техніка". Вона умовно підбила підсумки досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва, наукових досліджень, інформатики.

Підрядне речення не може виступати в ролі присудка двосклад­ного речення, наприклад: Самовільне підключення до електромере­жі — це коли електрична енергія споживається громадянами без ук­ладення з електропостачальником договору.

Типовою помилкою є змішування прямої і непрямої мови. Вияв­ляється ця помилка у тому, що підрядне речення містить елементи прямої мови (форми особових займенників і дієслів): У своєму вис­тупі Петренко П. Є. висловив обурення діями голови профкому, що як же ви можете порушувати чергу на отримання квартир і що тепер у мене немає сумнівів у вашій непорядності.

Паралельні  синтаксичні конструкції

Свідченням багатства української мови є різноманітність мовних засобів усіх рівнів. Великий вибір варіантів надає мовцям синтаксис. Необхідно навчитися правильно вибирати ті конструкції, які забез­печують найточніше висловлення певної думки і якнайкраще відпо­відають конкретній ситуації мовлення.

Основними видами синтаксичних синонімів є такі: а) двоскладні речення з дієприкметниковим присудком і одно­складні речення з формою на -то, -но у ролі головного члена речен­ня: Виставка розгорнута в краєзнавчому музеї/Виставку розгорнуто в краєзнавчому музеї; Стороннім вхід заборонений / Стороннім вхід заборонено; Нарада була проведена на високому рівні / Нараду було проведено на високому рівні; Ця площа відреставрована до ювілею міс­та / Цю площу відреставровано до ювілею міста;

б)  дієприслівникові звороти і підрядні речення, наприклад: Купуючи харчові продукти, обов'язково перевіряйте дату виготовлення /
Коли ви купуєте харчові продукти, обов'язково перевіряйте дату виготовлення; Читаючи протокол допиту, свідок повинен простежити,
щоб його відповіді були записані якомога точніше / Коли свідок читає
протокол,
він повинен простежити, щоб його відповіді були записані
якомога точніше; Повертаючи майно в неробочому стані, Орендар
відшкодовує завдані збитки/Якщо Орендар повертає майно в неробочому стані, він відшкодовує завдані збитки;

в)  підрядне речення і дієприкметниковий зворот: Акти оформлюються комісією, що її створює керівник підприємства і Акти оформлюються комісією, створеною керівником підприємства; Генпідрядник
зобов'язаний здати Замовникові устаткування в терміни, які обумовлюються договором і Генпідрядник зобов'язаний здати Замовникові
устаткування в терміни, обумовлені договором;

г)   підрядні речення і члени речення, наприклад обставини:

Незважаючи на погану роботу транспорту у нашому місті, наші співробітники ніколи не спізнюються на роботу / Хоча транспорт працює
погано,
наші співробітники ніколи не спізнюються на роботу; 3 метою
кращого забезпечення ліками населення у місті відкрито кілька нових
аптек і У місті відкрито кілька нових аптек, для того щоб краще забезпечувати населення ліками; За умови дотримання водіями правил
дорожнього руху аварії траплятимуться рідше і Аварії
траплятимуться рідше, якщо води будуть дотримуватися правил дорожнього
руху; Внаслідок  недотримання
замовником товару у нас виникли серйозні проблеми / У нас виникли серйозні проблеми, тому що замовник не
отримав товар;

ґ) обставини і дієприслівникові звороти:

Після закінчення роботи колектив повинен подати Замовнику звіт про використання матеріаль­но-технічних ресурсів і Закінчивши роботу, колектив повинен подати Замовнику звіт про використання матеріально-технічних ресурсів; Оформлюючи замовлення, ви повинні визначити кількість деталей, не­обхідних для ремонту телевізора / При оформленні замовлення ви по­винні визначити кількість деталей, необхідних для ремонту телевізора.

В офіційно-діловому мовленні перевага віддається обставинам, оскільки вони мають більш книжний характер порівняно з підрядни­ми реченнями і дієприслівниковими зворотами.

Лекція № 24 Лекція № 26