"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

    Лекції Практичні Самостійні роботи Семінари Питання до екзамену Зміст

Стилістичні особливості службових частин мови, помилки при їх використанні у текстах документів

 

Вживання прийменника

  1. У більшості випадків вибір прийменника визначається тради­цією, наприклад: їхати на Кавказ — їхати у Крим, відпочивати у са­наторії— відпочивати на туристичній базі, у вихідні — на цьому тижні тощо. Досить часто у мовленні трапляються неправильні прийменникові конструкції, як-от: вітер п'ять метрів па секунду, враження про виставу, дотичний з проблемами, застерігати про не­безпеку, знатися в кулінарії (замість нормативних словосполучень: вітер п 'ять метрів за секунду, враження від вистави, дотичний до проблем, застерігати від небезпеки, знатися на кулінарії).
  2. Вживаючи прийменники, важливо враховували їх стилістичну характеристику. Так, прийменники внаслідок, у зв'язку з, згідно з, відповідно до, у справі, у питанні, по лінії властиві діловому мовлен­ню, сфера функціонування прийменників проміж, побіч, насупроти, попри обмежена розмовною мовою.

Іноді стилістично розрізняються конструкції з нейтральними прийменниками, наприклад: алергія до ліків, алергія на ліки (нейтр.) — алергія від ліків (розм.), порівнювати з минулим (нейтр.) — порівнюва­ти до минулого (застар.), розповідати про тебе (нейтр.) —розповіда­ти за тебе (діал.).

3.  Поширеною помилкою є вживання прийменникових конст-
рукцій замість безприйменникових і навпаки: зрікатися від ідеалів
(замість зрікатися ідеалів), відступитися ідеалів (замість відступитися від ідеалів), користуватися з фотоапаратом (замість користува­тися фотоапаратом), оплатити за проїзд (замість оплатити проїзд), приурочувати відкриттю (замість приурочувати до відкриття), не поступатися за красою (замість не поступатися красою) тощо.

Іноді в прийменникових конструкціях іменник ставиться у не­правильному відмінку. Найчастіше порушується характер керування при прийменниках, що вимагають давального відмінка: всупереч про­блем, завдяки тренування, наперекір рішень (замість нормативних конструкцій: всупереч проблемам, завдяки тренуванню, наперекір рішенням).

Недоліком є нагромадження у вузькому контексті однакових прийменників, як-от: На наступному тижні на честь свята на сце­нах театрів, на відкритих майданчиках, на Центральному стадіоні відбудуться найрізноманітніші концерти, на які ми запрошуємо киян і гостей нашої столиці (реклама в київському метро).

СИНОНІМІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

І. Прийменники, що передають відношення мети

Відношення мети виражають прийменники для, з метою, на предмет, задля, заради, ради, в ім’ я. Нейтральний прийменник для є домінантою цього синонімічного ряду, він уживається в усіх стилях мовлення. Прийменник з метою має відтінок книжності і використо­вується в офіційно-діловому та науковому стилях. Для офіційно-ділового мовлення характерний прийменник на предмет. Приймен­ники задля, ради, заради, в ім'я, в інтересах реалізують відтінок при­святи, що обов'язково має враховуватися при їх використанні.

Із словом заходи на позначення мети вживаються прийменники щодо, до, для. Найширше використовуються конструкції з приймен­никами щодо, до: заходи щодо зміцнення дисципліни, заходи до по­ліпшення умов праці. Сполучення іменника заходи з прийменником по (заходи по вихованню, заходи по охороні) не відповідає літературній нормі.

До взаємозамінних належать такі конструкції: берегти на всякий випадок — берегти про всякий випадок, йти по гриби — йти за гриба­ми.

II. Прийменники, що виражають причинові відношення

Прийменник завдяки містить вказівку на причину, яка сприяє здійсненню чогось, прийменник через (і його досить часто вживаний ненормативний російський мовний із-за) вказує на причину, що за­важає здійсненню чогось. Отже, слід говорити: виконав завдання зав­дяки твоїй допомозі, зробив помилку через неуважність.

Для позначення причинових відношень з обмеженим колом імен­ників уживаються прийменники від, з: кричати від (з) болю, плакати з (від) радості, підскочити від (з) несподіванки тощо.

III. Прийменники, що виражають часові відношення

Паралельно вживаються конструкції: на ту пору — в ту пору, за всіх часів — в усі часи, за давніх часів — у давні часи, під час війни — за часів війни, через два дні — за два дні.

Стилістично розрізняються конструкції: з дня народження — від дня народження, з дня заснування — від дня заснування. Перші з наве­дених конструкцій породжені впливом (інтерференцією) російської мови, а тому їх вживання в науковому та офіційно-діловому стилях не допускається. Як нейтральна і розмовна розрізняються конст­рукції: після вечері — по вечері.

IV. Прийменники, що виражають просторові відношення

Синонімічними зв'язками об'єднуються такі прийменники цієї групи: біля — близько — коло — поряд (з) — поруч (з), край — кінець, обіч — обабіч — збоку — побіч (розм.) — обік (розм.), напроти — на­впроти — проти — супроти — насупроти (розм.), серед — посеред.

Нормативними є конструкції: їхати до міста, йти до школи, заві­тати до музею, мешкати на вулиці Франка, будинок по вулиці Василенка, надсилати на адресу, мешкати за адресою, серед яких, серед села, навпроти будинку.

V.  Прийменники, що передають відношення відповідності

Синонімічний ряд утворюють прийменники: відповідно до, згідно з, залежно від, виходячи з, у світлі, у дусі, у розрізі. Всі наведені прий­менники характерні для офіційно-ділового мовлення. Прийменнико­вої сполуки у відповідності до в українській мові немає, вона є каль­кою російського прийменника в соответствии с.

VI. Прийменники, що передають допустові відношення

Розрізняються сферою вживання синоніми незважаючи на і попри. Прийменник попри використовується тільки у розмовному і худож­ньому стилях. Його стилістично нейтральний синонім не має функ­ціональних обмежень. Не відповідає сучасним нормам української мови вживання у ролі прийменника словосполучення не дивлячись на (результат калькування російського прийменника несмотря па). Слово (не) дивлячись (на) функціонує в сучасній українській мові лише як дієприслівник: Учень відповідав, не дивлячись на дошку.

VII.         Прийменники, що передають об'єктні відношення

Синоніми стосовно, стосовно до, щодо мають тотожні значення. В усному мовленні, публіцистиці, художніх творах переважно вжи­вається прийменник щодо. Прийменникам стосовно, стосовно до, що вирізняються відтінком книжності, надається перевага у науко­вому й офіційно-діловому мовленні.

Прийменникові конструкції російської мови та їх українські відповідники

1. Найчастіше трапляються помилки у перекладах з російської мови конструкцій з прийменником по. В окремих значеннях цей прийменник має в українській мові різні відповідники. При пере­кладі деяких російських словосполучень українською мовою прий­менник випускається. Наведемо російські конструкції з прийменни­ком по та їх українські відповідники:

Позначення шляху руху або місця, де відбувається дія

бегать по стадиону                                бігати по стадіону

идти по тропинке                                  йти стежкою

подниматься по лестнице                     підніматися сходами

гулять по городу                                   гуляти по місту

Позначення напрямку

идти по ветру                                       йти за вітром

плыть по течению                                 пливти за течією

по почте                                                за адресою

по дороге                                              дорогою

Позначення способу називання

называть по фамилии                           називати за прізвищем

называть по имени и                              називати на ім'я і по батькові

 отчеству     

Позначення причини

отпуск по болезни

відпустка через хворобу

по ошибке

через помилку

по недоразумению

через (з) непорозуміння

по случаю

з нагоди

по вашей вине

з вашої вини

по семейным обстоятельствам

через родинні обставши

по счастливой случайности

завдяки щасливому випадкові

Позначення якості, властивості, відношення

важный по значению                             важливий за значенням

добрый по натуре                                 добрий за вдачею

                                                                  /доброї вдачі)
большой по объему                                великий за обсягом

старший по возрасту                             старший за віком

                                                                 (старшого віку)
необычный по вкусу                             незвичайний на смак

по единой форме                                   за единою формою

по состоянию па 1 января                          за станом на 1 січня

Позначення часових відношень

по прибытии поезда                              після прибуття поїзда

по получении телеграммы                    після одержання телеграми

по истечении срока                                після закінчення строку

Позначення засобу зв 'язку

послать по почте                                  послати по пошті (поштою)

сообщить по телефону                          повідомити по телефону

                     (телефоном)  

Позначення об'єкта туги, суму, співчуття

скучать по детям                                  скучати за дітьми

тоска по дому                                       туга за домівкою

грустить по мужу                                 сумувати за чоловіком

 

Позначення відповідності

по инициативе                                       з ініціативи

по приказу                                            за наказом (згідно з наказом)

по поручению                                        за дорученням

по заказу                                                на замовлення

по состоянию здоровья                         за станом здоров я

Труднощі виникають при перекладі конструкцій і з іншими прийменниковими конструкціями.

ВЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

  1. Стилістичне забарвлення сполучників визначає сферу їх функ­ціонування. Більшість з них належить до стилістично нейтральних: /, або, оскільки, якщо, проте, поки, для того щоб та ін. Переважно у книжному мовленні вживаються сполучники: внаслідок того що, зав­дяки тому що, оскільки, зважаючи на те що, з того часу як. Розмовне забарвлення властиве сполучникам: аби, а що, буцім, оскиїьки, буцім­то, одначе, отож, покіль, раз, себто та ін. Як засіб стилізації у ху­дожніх творах використовуються застарілі сполучники: заки (поки}, коби (якби), позаяк (бо), прецінь (але) та ін. Поза художнім мовлен­ням ці слова не вживаються.
  2. Урізноманітнює мовлення вживання синонімічних сполучників і, та, але, та, проте, однак, одначе (розм.); або, чи; ніби, наче, неначе, як, мов, мовби, немов; коли, якщо, раз (розм.); бо, тому що, через те що; поки, доки; зважаючи на те що, з огляду па те що; щоб, для того щоб, з тим щоб та ін.
  3. Відповідниками російського сполучного слова который в ук­раїнській мові є синоніми який, що, котрий. У науковому та офіцій­но-діловому стилях перевага віддається словам який, що. У складних реченнях з неоднорідними підрядними використовувані сполучні слова слід варіювати, як-от: Звичайно ухвати складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і постановчої, яка містить перелік заходів із зазначенням термінів вико­нання та перелік службових осіб, що відповідають за втілення їх у життя; Зайшов до історичного музею, дивився на речі, що якимсь чи­ном не згоріли в часі, на зброю, що якимсь чином не заржавіла, на кни­ги, які випускалися бозна-як давно і які горталися нроздовж сторіч но­вими й новими людьми, котрі шукали в них загадки вічного (В. Шев­чук).
  4. У складнопідрядному реченні сполучник чи сполучне слово мають узгоджуватися з головною частиною. 

Лекція № 21 Лекція № 23