"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

    Лекції Практичні Самостійні роботи Семінари Питання до екзамену Зміст

Числівник. Особливості правопису і вживання граматичних форм, відмінювання. Стилістичні функції числівників. Синонімія конструкцій з числівниками.

Науковий та офіційно-діловий стилі обслуговують сферу діяльності людини, де конче важливі точні формулювання, чіткі позначення тих чи інших величин та правильне їх відтворення усно чи письмово.

Числівником називається частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники відповідають на питання скільки?  Вони означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів.

Кількісні числівники поділяються на власне кількісні (п'ять, сто), збірні (двоє,шестеро), дробові (одна п'ята, одна ціла три шостих), неозначено-кількісні (чимало, декілька, багато).

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі або місце предмета в ряду однорідних. Вони відповідають на питання котрий? котра? котре!

За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Прості числівники складаються з однієї основи (шість, шостий, шестеро), складні — з двох і більше основ, що пишуться разом (тринадцять, п'ятсот, двадцятип'ятитисячний), та складені — з кількох слів (сто два, сімсот тридцять чотири).

ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

2.1. Відмінювання кількісних числівників

За нормами української літературної мови відмінюються всі розряди числівників. Поширеними помилками усного мовлення є вживання ненормативних форм числівників, неповне відмінювання складених і складних числівників.

1.Числівник один (одне (-о), одна, одні) відмінюється за таким зразком:

Н. (скільки?)        один — одне (-о)                   одна                одні

Р. (скількох?)       одного                                   однієї (-ої)       одних

Д. (скільком?)      одному                                  одній               одним

З. Н. / Р.               одне (-о)                                 одну                Н. /Р

О. (скількома?)    одним                                     однією (-ою)   одними

М. (на скількох?) (на) одному (ім)                     (на) одній      (на) одних 

Форми середнього роду одно і одне є паралельними, але одне — це частіше вживана форма. Вживання форми одно в науковому й офіційно-діловому стилях не допускається.

2. Числівники два (дві), три, чотири відмінюються так:

Н.      два -дві                        три                        чотири

Р.      двох                             трьох                    чотирьох

Д.     двом                             трьом                    чотирьом

З.      Н. / Р.                           Н. / Р.                     Н. / Р.

О.     двома                           трьома                   чотирма

М.    (на) двох                      (на) трьох               (на) чотирьох

 

3. Числівники п'ять — десять, числівники на -дцять і на -десят у непрямих відмінках мають паралельні (стилістично нейтральні) форми і відмінюються за таким зразком:

Н. п'ять                                десять

Р. п 'яти (п 'ятьох)               десяти (десятьох)

Д. п'яти (п'ятьом)                десяти (десятьом)

3. п'ять або п'ятьох             десять або десятьох

О. п 'ятьма (п 'ятьома)        десятьма (десятьома)

М. (на) п'яти (п'ятьох)        (на) десяти (десятьох)

У числівниках шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається чергування:

Н шість                                 сім

Р шести (шістьох)                семи (сімох)

Д шести (шістьом)               семи (сімом)

З шість або шістьох            сім або сімох

О шістьма (шістьома)         сьома (сімома)

М. (на) шести (шістьох)      (на) семи (сімох)

 

Н. вісім

Р. восьми (вісьмох)

Д. восьми (вісьмом)

З. вісім або вісьмох

О. вісьма (вісьмома)

М. (на) восьми (вісьмох)

Запам'ятайте: у числівниках на -десят в українській мові (на відміну від російської) перша частина не змінюється, порівняйте:

російська мова                                                   українська мова

Н. шестьдесят                                                   Н. шістдесят

Р. шести десяти                                                 Р. шістдесяти (шістдесятьох)

Д. шести десяти                                                Д. шістдесяти (шістдесятьом)

З. шестьдесят                                                    3. шістдесят або шістдесятьох

Т. шестьюдесятью                                            О. шістдесятьм(шістдесятьома)

П. (о) шестидесяти                                           М. (на) шістдесяти (шістдесятьох

4.Числівники сорок, дев'яносто, сто у всіх непрямих відмінках, крім знахідного, що дорівнює називному, мають закінчення -а:

Н. сорок дев'яносто сто

Р. сорока дев'яноста ста

Д. сорока дев'яноста ста

З. сорок дев'яносто сто

О. сорока дев'яноста ста

М. сорока дев'яноста ста

Запам'ятайте паралельні форми орудного відмінка числівників п'ятсот — дев'ятсот: п'ятьмастами (п'ятьомастами), шістьмастами (шістьомастами), сьомастами (сімомастами), вісьмастами (вісьмомастами), дев 'ятьмастами (дев'ятьомастами).

6. Числівник тисяча відмінюється як іменник першої відміни мішаної групи (тисяча, тисячі, тисячі, тисячу, тисячею, (на) тисячі), мільйон, мільярд відмінюються, як іменники другої відміни твердої групи (мільйон, мільйона, мільйону тощо).

7. Збірні числівники двоє, троє, четверо в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: двоє, двох, двом..., трос, трьох, трьом...

Як числівник два відмінюються збірні числівники обидва, обидві, обоє.

Збірні числівники п'ятеро — двадцятеро і тридцятеро мають у непрямих відмінках форми, що збігаються з вторинними формами відповідних кількісних числівників (у родовому, давальному, місцевому відмінках це форми на -ох, -ом, в орудному відмінку — обидві форми).

8. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини:

Н. чотириста сорок п'ять

Р. чотирьохсот сорока п'яти (п'ятьох)

Д. чотирьомстам сорока п'яти (п'ятьом)

3. чотириста сорок п'ять (п'ятьох)

О. чотирмастами сорока п'ятьма (п'ятьома)

М. (на) чотирьохстах сорока п 'яти (п 'ятьох)

9. У дробових числівниках перший компонент відмінюється, як кількісний числівник, другий — як прикметник:

Н. п'ять шостих три десятих

Р. п'яти шостих трьох десятих

Д. п 'яти шостим трьом десятим

З. = Н. З. = Н.

О. п'ятьма шостими трьома десятими

М. (на) п 'яти шостих (на) трьох десятих

10. Числівники півтора (півтори) і півтораста не відмінюються.

11. Після прийменника близько кількісний числівник обов'язково ставиться у родовому відмінку: близько ста сорока кілограмів, близько двохсот шістдесяти кілометрів, близько тисячі семисот сторінок.

12. Необхідно обирати правильну відмінкову форму кількісних числівників при

творенні складних слів (іменників і прикметників). Основними правилами є такі:

а) числівник один у складних словах має форму одно-: однокласник,

одноліток, одноколірний, одногорбий, однолюб;

У числівниках, що позначають сотні відмінюються обидві частини:

Н. триста                   сімсот

Р. трьохсот               семисот

Д.. трьомстам           семистам

З. Н. / Р.                       Н. / Р.

О. трьомастами        сьомастами (сімомастами)

М. (на) трьохстах     (на) семистах

б) у двох формах виступають у складних іменниках і прикметниках числівники два, три, чотири. Елементи дво-, три-, чотири- приєднуються до кореня, який починається на приголосний: двобортний, двовуглекислий, двопроцентний, двотижневик, трибарвний, трисерійний, тритомник, тришаровий, тритижневий, триборство, чотирикімнатний, чотирикілометровий, чотириденний, чотирикутник тощо. Форми двох-, трьох-, чотирьох- виступають в окремих словах, другий компонент яких, як правило, починається на голосний: двохатомний, двохосьовий, трьохелементний, трьохелектродний, чотирьохактний, чотирьох етапний,двох’ядерний, а також двохсотліття, двохмільйонний тощо, хоча: двоокий, двоокис, двооксид, двоопуклий, двоутробний.

Форми родового відмінка традиційно вживаються у прикметниках, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а також у словах, компонентом яких є складний числівник: двохтисячний, трьохмільйонний, чотирьохмільярдний, двадцятидвохрічний, двадцятичотирьохповерховий, двохтисячоліття;

в) числівники п'ять — десять, числівники на -дцять і на -десят у складі прикметників та іменників мають форму родового відмінка (із закінченням -и): п'ятигодинний, шестиденка, десятилітровий, п'ятнадцятидеиний, п'ятдесятиметровий;

г) числівники дев'яносто, сто в складних словах зберігають форму називного відмінка: стоголосий, стодвадцятиміліметровий, стодвадцятип'ятилітній, стоквартирний, дев'яностопроцентний, дев'яносторіччя;

д) числівники сорок, двісті — дев'ятсот виступають у складних словах у формі родового відмінна: сорокавідерний, сорокап'ятирічний, сорокаденний, двохсотлітній, п'ятисотрічний;

е) числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі тисячо-, тисячочотирьохсотліття, тисячотонний, тисячоватний, тисячоголосий, тисячокілометровий, тисячогранний, тисячоголовий, тисячократний.

2.2. Відмінювання порядкових числівників

а) Порядкові числівники відмінюються, як прикметники твердої групи (п'ятий, п'ятого, п'ятому, ...; сотий, сотого, сотому, ...), лише числівник третій відмінюється, як прикметник м'якої групи (третього, третьому, ...).

б) У складених порядкових числівниках відмінюється тільки остання складова: тисяча дев'ятсот п'ятдесятий рік, тисяча дев'ятсот п'ятдесятого року, тисяча дев'ятсот п'ятдесятому рокові, у тисяча дев'ятсот п'ятдесятому році; дві тисячі перший рік, дві тисячі першого року, у дві тисячі першому році тощо .

СИНОНІМІЯ ЧИСЛІВНИКІВ

1. Синонімія існує між кількісними і збірними числівниками: два хлопці — двоє хлопців, два відра — двоє відер. При виборі граматичного синоніма враховуються семантичні, функціонально-стилістичні особливості двох розрядів числівників.

2. Збірні числівники виражають кількість предметів як сукупність, як одне ціле: троє сипів, п'ятеро робітників, двадцятеро співробітників. Кількісні числівники позначають роздільну кількість, а також уживаються як назви числа і цифри: сто зошитів, сорок метрів, дев'ять ділиться на три, нуль. Збірні числівники вживаються для позначення невеликої кількості (двоє  - двадцятеро, тридцятеро). Вони не можуть бути компонентами складених числівників, отже, такі словосполучення, як сто п'ятеро учнів, сорок двоє студентів, є порушенням норми. Кількісні числівники не мають обмежень у вираженні кількісних понять.

Збірні числівники широко використовуються в розмовному і художньому стилях, а науковому й офіційно-діловому — невластиві. Кількісні числівиики належать до стилістично нейтральних одиниць і використовуються у будь-якому стилі.

3. Певна обмеженість у сполучуваності властива і кількісним числівникам: вони не поєднуються з іменниками множинної форми, з іменниками середнього роду, що називають малят тварин, не вживаються у субстантивованому значенні. Отже, кількісні числівники не можуть замінювати збірні у конструкціях: двоє саней, троє ягнят, трос відповідали. При іменниках жіночого роду — назвах осіб жіночої статі та іменниках чоловічого і жіночого роду — назвах неживих предметів використовуються лише кількісні числівники: дві доярки, три столи, дві ночі і под.

4. Збірні іменники від двоє до восьмеро утворюють здрібніло-пестливі форми: двійко, трійко, четвірко, п'ятірко, шестірко, семірко, восьмірко; двоєчко, троєчко. Такі форми притаманні розмовному стилю.

5.Синонімами числівників можуть виступати іменники з числовим значенням: десять, десятеро — десяток; дванадцять, дванадцятеро - дюжина; сто — сотня; одна друга — половина, одна третя — третина, одна четверта — чверть. Іменники десяток, дюжина, сотня властиві розмовному мовленню.

6. Збірні числівники обидва, обоє, обидві синонімічні займенниковим виразам: "і цей і той", "і один і другий ", "і ця і та ", "і одна і друга "

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЛІВНИКА

В усіх стилях сучасної української літературної мови числівники вживаються по-різному. На письмі кількісні числівники, як правило, записуються цифрами. При оформленні ділової документації щодо запису числівників слід керуватися такими правилами:

  1. Прості кількісні числівники, які називають однозначне число (без вказівки на одиниці виміру) в запису відтворюються словом, а не цифрою (таких виробів повинно бути не більше трьох). Так само записуються однозначні числівники, якими позначаються часові межі (випробування повинні тривати три-п'ять місяців, дві години). Якщо однозначне число вживається у поєднанні з одиницею виміру, воно пишеться цифрами (7 гектарів, 15 кілометрів).
  2. Складні й складені числівники записують цифрами, крім тих випадків, коли ними починаються речення (Було заплановано 12 виступів і Дванадцять виступів заплановано на середу). Цілі числа, які виражаються кількома знаками, записують, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій — кожен четвертий знак: 100 000 т, 253 6 70 гри.).
  3. Порядковий числівник, що передається арабськими цифрами, вводиться в текст з відмінковими закінченнями (по 1-му класу точності, за 5-ю школою). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз (вироби 1,2 і 3-го сортів).
  4. Деякі порядкові числівники для розрізнення позначаються в документах римськими цифрами, але без відмінкових закінчень: V місяць, III квартал.
  5. Складні слова із цифровим позначенням, можуть писатися в документації комбіновано (20-процентний, 4-міліметровий). Дозволяється другу частину таких назв скорочувати, якщо це одиниця виміру (50-км, 4-мм).
  6. Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів (можна 105 і 1 000 000, 473 000 і 473 тис.), що значно полегшує сприйняття великих і малих чисел.
  7. У науковому та діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмеженим числом зворотів. Числівникові конструкції на позначення приблизної кількості обмежуються за допомогою слів більше, менше, до ,понад, зверх для більшої точності та достовірності мовлення. Наприклад: кількасот – 300-600, близько тисячі – менше тисячі. Числівники зі словом понад стоять лише в Н.відмінку ( понад сорок тонн)
  8. Сфера ж використання збірних числівників обмежена розмовним і художнім стилями, де вони функціонують паралельно з кількісними для називання осіб, істот, предметів і речей.

Збірні числівники вживаються:

Збірні числівники не вживаються:

Увага! Не сполучаються із збірними числівниками іменники на позначення високих та офіційних осіб: сполучення на зразок п'ятеро президентів, троє професорів вважаються усно-розмовними й у літературній мові не вживаються.

Числівники, які означають парність (обидва, обидві, обоє) частіше вживаються в розмовному та художньому стилях (Обидва мовчали). У певних сполученнях вони використовуються в публіцистичному і в науковому стилях: в обох випадках, в обох експериментах.

Мають розмовний характер і не відповідають літературній нормі утворення, наприклад, 22 ножиці (двадцять двоє ножиць ).

Збірні числівники не можуть входити до складених. Тому при поєднанні складених числівників, які закінчуються на два (три, чотири), з множинними іменниками та іменниками IV відміни, як-от: теля, лоша, курча використовуються лічильні слова голова, штука, пара, екземпляр, одиниця: двадцать дві пари окулярів, сорок чотири екземпляри книг.

Означення, які входять до складу кількісно-іменного словосполучення, може мати форму або називного, або родового відмінка множини (дві рівні (рівних) частини). Однак при іменниках жіночого роду перевага надається формі називного відмінка (дві бурхливі ріки), а при іменниках чоловічого й середнього роду частіше вживається форма родового відмінка(два гірських озера).

9. Називаючи точний час, треба пам’ятати, що до 30 хв треба вживати прийменник на , а після 30 хв – прийменник за. Наприклад: пів на сьому (годину),п’ятнадцять (хвилин) на восьму(годину),за десять (хвилин) третя (година). Можна: чверть на сьому і чверть по шостій,за двадцять сьома і двадцять до сьомої.

10. Увага! Ненормативними є словосполучення пара слів, пара хвилин. Літературною нормою вважаються кілька слів, кілька хвилин. Слово пара поєднується з іменниками, що означають однорідні предмети як одне ціле: пара чобіт, пара коней; з іменниками (у множині), які позначають предмети роздрібної торгівлі: пара яблук; з іменниками на позначення осіб, об'єднаних спільною дією, станом, почуттям: молода пара, пара фігуристів.

11. У поєднаннях дробових числівників вживається в тому відмінку, якого вимагає останнє слово дробового числівника: 5 1/4 грама (п'ять і одна четверта грама), неправильно: 5 1/4 грамів; більше 50,5 процента (більше п'ятдесяти і п'яти десятих процента, а не процентів).

12. Іменники у сполученні з кількісно-дробовими числівниками вживаються у формі родового відмінка однини: одна восьма кілограма, дві третіх шляху, одна тридцять друга розчину .

4. СПОЛУЧЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

1. Числівник один (одна, одне) узгоджується з іменником у роді й відмінку: один стілець, одного стільця.., одна проблема, однієї проблеми...

2. При числівниках два, три, чотири, обидва іменники вживаються у формі називного відмінка множини та з іменниками у яких зминються основи: два підручники, три студенти, чотири столи, обидва клени. При сполученні з цими числівниками іменників із суфіксом -ин, який зникає у формах множини (в іменниках у яких змінюється основа), останні набувають форми родового однини: два громадянина, три селянина, чотири киянина, три друга. У непрямих відмінках числівники два, три, чотири, обидва узгоджуються з імеиниками: двох підручників, трьом хлопцям, обома черевиками.

У російській мові ці числівники в називному відмінку завжди вимагають родового однини: два сына, три фильма, четьіре стола, оба продавца.

Прикметник, що входить до складу кількісно-іменного словосполучення (з числівниками два, три, чотири, обидва), набуває форми називного або родового відмінка множини: три сині (синіх) капелюшки, чотири безтурботні (безтурботних) дні.

3. Усі кількісні, а також збірні числівники, крім слів один, два, три, чотири, обидва, обидві, керують іменниками в родовому відмінку множини: п'ять книжок, шістсот сторінок, двоє парубків. У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменником: у п'яти зошитах, двадцятьом журналістам.

4. Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають від іменників родового відмінка множини у всіх формах: мільйон жителів, мільйона жителів.., тисяча кілометрів, тисячі кілометрів, тисячею кілометрів.

5. Керування складених числівників визначається останнім словом: тридцять один учень, двадцять два пасажири, сорок чотири будинки, сімдесят шість депутатів, сто п'ятдесят мешканців.

6. Дробові числівники в усіх відмінках вимагають від іменника родового відмінка однини: одна друга площі, однієї другої площі, десять сотих гектара, десяти сотих гектара, десятьма сотими гектара.

7. У мішаних дробах, що включають у себе елемент з половиною, з чвертю, характер керування визначається числівником, який виражає цілу частину: один з половиною літр, два з половиною метри, п'ять з половиною кілометрів. У мішаних дробах керує іменником дробова частина, якщо вона приєднується сполучником і: два і одна третя літра, п'ять і дві третіх метра, двадцять і п 'ять десятих відсотка.

8. У називному, родовому, знахідному відмінках числівник півтора керує іменником у родовому відмінку однини, числівник півтораста вимагає родового множини. В інших трьох відмінках ці числівники сполучаються з відповідними формами множини іменників:

Н. півтора аркуша півтораста кілометрів

Р. півтора аркуша півтораста кілометрів

Д. півтора аркушам півтораста кілометрам

З. півтора аркуша півтораста кілометрів

О. півтора аркушами півтораста кілометрами

М. (на) півтора аркушах півтораста кілометрах

9. У сполученнях, що позначають дати, на зразок восьме березня, перше вересня, відмінюється тільки перша частина: до восьмого березня, з восьмим березня, присвячено першому вересня. При поєднанні дати із словами свято, день числівник і назва місяця вживаються у родовому відмінку: привітати зі святом восьмого березня, приготувати до дня першого вересня. Конструкції привітати зі святом восьме березня, привітати зі святом перше вересня належать до сфери розмовної мови.

10. Іменник раз у сполученні із числівників та іменником половина має форму рази ( три з половиною рази), а зі словом півтора та дробовим числівником, має форму раза: півтора раза ,три й п’ять десятих раза

 

Лекція № 17 Лекція № 19