"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Труднощі у використанні іменників, пов’язані з категоріями роду, числа

Виконання практичних завдань

Користуючись наведеними нижче правилами, визначте рід у словах іншомовного походження, абревіатурах.Складіть з ними словосполучення, запишіть їх.

Аташе, денді, кенгуру, хінді, урду, авеню, інтерв’ю, ембарго,  шасі, протеже, рефері, Торонто, Екзюпері, Жорж Санд, Юманіте, УРП, АПН,  електронмаш,ЗАГС.

Подайте,де це можливо, форми жіночого роду іменників – назв осіб за родом діяльності.

Учитель, шахтар, швець, жнець, кравець, майстер, журналіст, коректор, дояр, учений, слюсар, сантехнік, капітан, матрос, в’зальник, овочівник, тракторист, рибалка, водій, тесля, суддя, телефоніст, студент, шофер, завідувач, дипломат, дилер,  комівояжер, менеджер, директор, професор, комп’ютерник, лінотипіст.

До поданих імен і прізвищ доберіть іменники на означення професії, посади, вченого звання. Чи можливі тут варіанти.

            Професор, актор, музикант, лікар, дипломат, співак, геолог, декан, модельєр, водій,  учитель.

Олена Завідько, Світлана Федорчук, Тетяна Завадська, Ганна Фоменко,

Людмила Тітова.

4  Виправте помилки у наведених реченнях і прокоментуйте.

 Наша директор привчила всіх до порядку. Молода професор   виголосила цікаву доповідь. Лікарка виписала рецепти. Молода косир розгублено складала папірці.

Наша головний інженер поїхала. Заступник директора Сиваченко звернулася. Президент фірми Мосьпан І.Г. поїхали. Викладачка Тимошенко доповідала. Авторка звіту очікувала. Друкарка виконала роботу.

5     Спишіть, вибираючи з дужок відповідне слово. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Нараду (проводив, проводила) заступник голови правління банку Нілова Н.В. 2. Кухарем у дитячому садку з 2007 року (працював, пра­цювала) Рогоза Світлана Василівна. 3. На засіданні (виступив, виступи­ла) майстер цеху Курбанова П.В. 4. Касир Н. Добровольська (взяв, взя­ла) відпустку за власним бажанням. 5. Розпорядження (підписав, підписала) голова районної адміністрації Валентина Костенко. 6. За якість продукції на заводі (відповідав, відповідала) технолог. 7. Стар­ший інспектор (підготував, підготувала) висновки експертизи. 8. (Наш, наша) інструктор з плавання Поліна Василівна (відкрив, відкрила) зма­гання. 9. Заяву потрібно писати на ім'я (директора, директорки, дирек­триси) технікуму  Василенко  Катерини  Олександрівни.10.   (Мій, моя) науковий керівник О.К. Вишнівська (за­читав, зачитала) рецензію на дипломну роботу.

6 Доберіть до поданих іменників чоловічого роду форми жіночого роду і запишіть. Обґрунтуйте особливості їхнього стилістичного вживання. Які з дібраних слів мають негативне за­барвлення? Позначте словотворчі суфікси.

Кондуктор, сторож, завідувач, професор, асистент, слухач, офіціант, лектор, кореспондент, тракторист, ріелтор, фігурист, архітектор, депутат, протестант, будівельник, оптиміст, вихователь, агроном, верстальник, чабан.

7 Складіть і запишіть два речення з дібраними іменниками

жіночого роду та два речення з поданими іменниками чолові­чого роду на позначення осіб жіночої статі.

8 I. Прочитайте назви осіб за професією, посадою. З'ясуйте, чи відповідають вони літературній нормі. Відредагуйте й запишіть.

Заступниця директора з виховної роботи, спеціальна фотокореспон­дентка, режисер-постановниця, продавщиця-консультант, менеджерка з продажу, приватна нотаріуска, тренерка з боротьби, головна бухгалтер­ка, молодша державна інспекторка, старша викладачка, статистка-дослідниця, двірничка, старша адміністраторка, провідна інспекторка, дефектологиня, старша інженерша з техніки безпеки, перекладачка ні­мецької мови.

II. Складіть і запишіть речення з трьома назвами осіб за професією, посадою, званням, дібравши до кожної назви ім'я та прізвище особи.

9 Пригадайте і запишіть якнайбільше назв осіб за професією або посадою, які з'явилися в нашому мовленні відносно недавно. Скориставшись найновішим виданням словника іншомовних слів, з'ясуйте їхнє лексичне значення. Чи мають ці назви відповідники жіночого роду?

10. Які зауваження зробили б Ви підлеглому, прочитавши (почувши) у його звіті такі мовні звороти: працівниця фірми, шановний добродій Листопаде, придбали нову офісну мебель, на старім обладнанні, програмістові досягнення, радіозаводські телевізори, працюю 6-ий день, зустріч відбудеться пів на сьому вечора, на першім етапі роботи; я пропоную усунути Петренко Івана Петровича з посади технолога, яку він обіймав, у зв'язку з його неодноразовими порушеннями своїх службових обов'язків і перевести його …

11. Перекладіть речення українською мо­вою.

1. Петр Григорьевич, я могуподвезти вас. 2. Эта шляпа подойдет к моєму новому пальто. 3. Началь­нику института генерал-майору Ганенко К.К. реко­мендовано обратитьвнимание на вопросыукреплениявоинскойдисциплины. 4. Выставка-продажаитальянскоймебелиоткроется 5 марта. 5. Мне нужны 5 лампочек по 100 ватт. 6. Прошу Вас, уважаемыйколлега, помочь мне в подготовкезаседания. 7. Послепленарного заседанияначнетсяработа по секциям. 8. Глазго возникоколоVIвека на местедревнегокельтского поселення. 9. ИмяНиколаяЛысенко при­своєно Харьковскому театру оперы и балета, Львовскойконсерватории, струнному квартету, Колонно­му залу Киевскойфилармонии. 10. Наша соседкаработаетврачом в районнойбольнице. 11. Моєму бра­ту Василиювчера присвоєно званиестаршего лейте­нанта. 12. Машинистказакончитпечатать документа завтра, и мывишлемих по вашему адресу. 13. Пос­лезавтракамы с гостями два часа гуляли по лесу. 14. Рассказ «Новобранец» — единственноепрозаическоепроизведение И.К.Карпенко-Карого.

12. Визначте відповідність виділених форм іменників нормам сучасної української мови.

1. Але челядь все-таки виносила дрібнішу мебельі посуду далеко в сад, на другий бік від пожежі (Б.Лепкий). 2. Узимку, як нема ніякого кінау теле­візорі, сидимо з бабою на печі і читаємо (В.Дрозд). 3. Блискавки бігали по чорному небі, як змії, десь падали з хмари, сипались на землю та на море (І.Не-чуй-Левицький). 4. Кватира була далеко, на перед­містю (Б.Лепкий). 5. Я на фоті получився разом з шимпанзою. Не наплутай: я спереді, шимпанзаза мною (П.Глазовий). 6. На його обличчю появились знаки великого болю (Б.Лепкий). 7. У четвертому ряді сидів і лікар (М.Левицький). 8. Ви помиляєтесь, професоре,— відповів Славенко,— громадські на­вантаження, я теж залічую до великих прикростівнашої доби (В.Підмогильний). 9. Сей купець мав до­рослу вже дочку, що цілий день фала на фортеп'яні, читала книжки... (Є.Ярошинська). 10. Пройшло кілька день (І.Микитенко). 11. А знаєте, що я скла­дала вірші тільки раз у свомужиттю, коли ми були ... заручені (Г.Григоренко). 12. Нараз око його звер­нулося на одно з серць, прорізаних у дерев'яній, гу­сто цвяхованій віконниці (Б. Лепкий).

13 Відредагувати ділові папери. Записати виправлений варіант.

Чернігівське професіюно-технічне училище № 12

Довідка

14.05. 97

м. Черінгів №124-ВК

Грущенко Валентина Василівна працює у ПТУ-12 м. Чеінговалборанткою.

Середньомісячна зарплата становить 90 гривень.

Видано для подання до Чернігівського міського відділу соціального забезпечення.

Директор училища ( підпис ) У.Г. Вакуленко

Головний бухгалтер ( підпис ) Р.Л. Горецвіт

********************************************************************

 

Майстрові виробничого навчання

Головащенко Івану Сидоровичу

від Порохні Михайла, учня гр. 13

Заява

12 грудя 1998 року ми з Коваленком Петром побилися в їдальні, бо Петро всім відомий причепа, а до того ж, він видер у мене мій хліб, бо така ненажера, що йому усе мало. Просю перевести мене в другу групу, бо я хоч і не забіяка, але терпіти знущань не буду.

13. 12. 98 (підпис)

*********************************************************************

Витяг з протоколу

10.04 .98

М. Вінниця

Загальних зборів АТ "Надія"

Голова - Івасюк Н.Г.

Секрктарка - Дубуцька О. В.

 

Присутні - 96 чоловік (100%)

Порядок денний:

1. Організаційні питання.

2. Розподіл путівок до лікувального санаторію "Мінеральні води".

Слухали: При обговоренні другого питання виступила лікарка Борисюк Т.П. й запропонувала видати путівки до санаторію касирці Довбищук В.П. й бібліотекарці Іванчук М.Ф. на підставі медицних довідок.

Постановили: Виділити путівки до санаторію "Мінеральні води" Довбищук В.П., Іванчук М.Ф.

Оригінал підписали:

Голова засідання ( підпис) - Івасюк Н.Г.

Секретарка ( підпис) Дубіцька О. В.

*******************************************************************

Характеристика

Дячук Вікторії Петірвни  лаборантки СШ№ 3 смт. Іллінці, 1980 р. н., освіта середня.

Вікторія Петрівна прцює лаборанткою в СШ №3 з 1.11.97 р. Свої обов'язки виконує дуже старанно. Неодноразово одержувала грошові премії, бо трудяга.

Скромна доброзичлива, користується повагою в колективі.

Заступник директора ( підпис ) А. О. Пересунько

Практична № 8 Практична № 10