"Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів" для спеціальності "Діловодство"

Укладання словника-мінімума з діловодства

 

Рекомендована література:

  1. Русско-украинский словарь // В трех томах.- Киев, 1984г.
  2. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85тис. Слів/Уклад. С. Я. Єрмоленко та ін.-К.: Довіра, 1998р.
  3. Російсько-український загально технічний словник / А. І. Мацько та ін. - К.: Вища  школа, 1994р.

Завдання до самостійної роботи

1.   Скласти словник термінів за фахом (30 слів).

Методичні поради

Мовні знання - один з основних компонентів професійної підготовки фахівців різних галузей промисловості. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній професійній ситуації та в контактах з представниками своєї професії. Майбутній спеціаліст повинен добре знати мову професії: вільно володіти термінами свого фаху, вміти ними користуватися як в писемному, так і в усному спілкуванні.

Терміни відіграють роль передачі досвіду в процесі суспільної діяльності, забезпечують передачу інформації в тексті ділового документа. Терміни мають точне, конкретне значення й тому позбавлені суб'єктивно-оціночних відтінків. Слова-терміни повинні вживатися лише у зафіксованому значенні. Нестандартні терміни засмічують й ускладнюють складання ділових паперів. Терміни кожної сфери науки, виробництва потребують особливої уваги, постійної роботи зі словниками й довідниками. Укладаючи словник термінів, необхідно звернути увагу на правопис термінів, адже значна частина термінів - це слова іншомовного походження. Крім того, належну увагу слід приділити утворенню похідних форм терміна, бо вільне словотворення може стати причиною неправильного використання чи сприймання термінів.

Самостійна № 8 Самостійна № 10